Opleidingen op Hbo-niveau

Onder ‘opleidingen op Hbo-niveau’ verstaat Prevenzis die opleidingen die verzorgd worden op Hbo-niveau, de zogenaamde ‘Hbo-conforme’ opleidingen. De criteria, zoals die ook van toepassing zijn op het reguliere Hbo-onderwijs, zijn hierop onverkort van toepassing.  

Dit betekend dat de (studie-)stof, de wijze van onderwijsverzorging en de (zelf-)studie door studenten allen zijn afgestemd op het (reguliere) Hbo-niveau.

De (studie-)stof is hierbij in grote lijnen leidend en geeft richting aan de studie en aanleiding tot verbreding en verdieping.

Van de student wordt verwacht dat hij, voordat hij een onderwijsbijeenkomst/les bezoekt, de stof waarover die bijeenkomst/les gaat, heeft bestudeerd en daarover desgewenst vragen heeft geformuleerd die tijdens de bijeenkomst/les kunnen worden gesteld en door de docent worden beantwoord.

De onderwijsbijeenkomst/les wordt verzorgd door de docent die er hierbij van uit gaat dat de studenten de (studie-)stof hebben bestudeerd en vragen hebben geformuleerd.

In de onderwijsbijeenkomst/les zal vooral aandacht worden besteed aan het verdiepen en/of verbreden op de (studie-)stof en het beantwoorden van vragen (dit uiteraard naast eventuele demonstratie van praktijkhandelingen/-vaardigheden en praktijk, het oefenen door studenten/deelnemers van die praktijkhandelingen ter verkrijging van praktijkvaardigheid).

Hoewel niet verplicht, is het aan te bevelen (en wenselijk) dat studenten tijdens de bijeenkomst/les aantekeningen maken die zij kunnen gebruiken tijdens de verwerking van de bijeenkomst/les (dit naast de veelal verstrekte hand-out’s).

Na afloop van een onderwijsbijeenkomst/les wordt van de student verwacht dat hij zelfstandig de (studie-)stof nogmaals doorneemt (verwerking), het geleerde (i.c. de tijdens de bijeenkomst/les gemaakte aantekeningen en hand-out’s) daarin integreert en het geheel uitwerkt/bestudeerd.

Opdrachten dienen (tijdig) te worden uitgevoerd en zo nodig (tijdig) te worden ingeleverd op een wijze zoals aangegeven zal worden door de docent. Onderwijsbijeenkomsten/lessen zijn altijd interactief. Dat betekend dat van studenten/deelnemers wordt verwacht dat zij actief participeren in de bijeenkomst/les. Onderwijs op Hbo-niveau is derhalve geen‘souperen’ maar ‘(actief) deelnemen’. De regel ‘des te meer studenten/deelnemers vragen, des te meer zij (kunnen) leren’ is hier volledig van toepassing.

Wil je weten of je toelaatbaar bent?

knop: LEES VERDER