Opleidingen post-Hbo-niveau

Onder ‘opleidingen op post-Hbo-niveau’ verstaat Prevenzis die opleidingen die verzorgd worden op post-Hbo-niveau. De criteria, zoals die ook van toepassing zijn op het reguliere post-Hbo-onderwijs zijn hierop onverkort van toepassing.

In aanzienlijk hogere mate als bij ‘opleidingen op Hbo-niveau’ wordt van de studenten zelfstandigheid tijdens de opleiding verwacht.

De studieregels voor het onderwijs op Hbo-niveau zijn onverkort van kracht: de (studie-)stof, de wijze van onderwijsverzorging en de(zelf-)studie door studenten/deelnemers zijn afgestemd op het (reguliere)post-Hbo-niveau.

De (studie-)stof is hierbij in grote lijnen leidend en geeft richting aan de studie en aanleiding tot verbreding en verdieping.

Van de student wordt verwacht dat hij, voordat hij een onderwijsbijeenkomst/les bezoekt, de stof waarover die bijeenkomst/les gaat, heeft bestudeerd en daarover desgewenst vragen heeft geformuleerd die tijdens de bijeenkomst/les kunnen worden gesteld en door de docent worden beantwoord.

Naar Uitvoering onderwijs:

knop: LEES VERDER