Copyright bepalingen

Het is niet toegestaan om:

 • de informatie op deze website geheel of gedeeltelijk, door plaatsing op een andere website, via Internet toegankelijk te maken;
 • de informatie op deze website geheel of gedeeltelijk te kopiëren, door het opslaan op opslagmedia, en/of deze informatie door bewerking van de tekst te gebruiken voor eigen doeleinden.

Het is wel toegestaan om:

 • informatie waarvan een pdf-bestand beschikbaar is, op te slaan als naslagmateriaal (bijvoorbeeld; Algemene Leveringsvoorwaarden, Huisregels, enzovoort) en invulbare formulieren ten behoeve van het invullen, en daarna opsturen aan Onderwijsinstituut Prevenzis (bijvoorbeeld: incassomachtiging, enzovoort) op te slaan.

Een kopie van in te vullen formulieren mag, uitsluitend voor eigen gebruik, worden bewaard.

Algemene gebruikersvoorwaarden logo Prevenzis

Wil je het logo van Prevenzis gebruiken? Bekijk dan onze Algemene Gebruikersvoorwaarden hieronder. Mocht je nog vragen hebben naar aanleiding van deze voorwaarden, benader dan jouw contactpersoon bij Prevenzis.

1. Algemeen

 1. Deze Algemene Gebruikersvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van het beeldmerk van het Prevenzis-logo dat is gedeponeerd onder het nummer 0854220 – PREVENZIS (woordmerk) en 0854146 – PREVENZIS (beeldmerk) bij het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: “het Prevenzis-logo”).
 2. Onderwijsinstituut Prevenzis (hierna: “Prevenzis”), gevestigd te Ommen, is bevoegd om ten aanzien van het Prevenzis-logo een tijdelijk, niet exclusief gebruiksrecht (hierna: “Gebruiksrecht”) te verstrekken onder de hierna te noemen voorwaarden en condities.

2. E-mailbevestiging

 1. Het Gebruiksrecht ontstaat pas op het moment dat door Prevenzis per e-mail een bevestiging van het voorgenomen gebruik aan Gebruiker is verzonden (hierna: “E-mailbevestiging”).
 2. In de E-mailbevestiging staat gespecificeerd de naam van de gebruiker (juridische entiteit) van het Prevenzis-logo (hierna: “Gebruiker”), de duur van het Gebruiksrecht, evenals de manier waarop het Prevenzis-logo mag worden gebruikt. Door het aansluitend daadwerkelijk gebruiken van het Prevenzis-logo accepteert Gebruiker de toepasselijkheid van deze Algemene Gebruikersvoorwaarden op het gegeven tijdelijk en beperkt Gebruiksrecht zonder enig voorbehoud en tevens dat Prevenzis de enig rechtmatige merkhouder is van de aanduidingen “Prevenzis”, “Onderwijsinstituut Prevenzis” en het Prevenzis-logo.
 3. Elk gebruik dient te allen tijde beperkt te blijven tot Nederland, ongeacht de strekking van de E-mailbevestiging.

3. Gebruik

 1. Het Prevenzis-logo is uitgevoerd in de kleuren blauw en wit. Het Prevenzis-logo dient ongewijzigd in de vorm, kleurencombinaties, lettertypen, zoals vastgelegd bij het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE). Gebruiker mag het Prevenzis-logo ook in zwart/wit gebruiken, mits de Prevenzis Licentienemer hiervoor voorafgaande toestemming heeft verleend. Gebruiker is enkel gerechtigd het Prevenzis-logo te gebruiken in het kader van de in de E-mailbevestiging overeengekomen doeleinden.
 2. Enig gebruik van het Prevenzis-logo buiten het kader van de in de E-mailbevestiging overeengekomen doeleinden is niet toegestaan.
 3. Gebruiker is gehouden het Prevenzis-logo op een zodanige wijze te gebruiken dat geen afbreuk wordt gedaan aan de reputatie van het Prevenzis-logo.
 4. Het is Gebruiker niet toegestaan het Gebruiksrecht op het Prevenzis-logo over te dragen of licenties te verlenen aan derden.

4. Duur

 1. De duur van het Gebruiksrecht is tussen Gebruiker en Prevenzis vastgelegd in de E-mailbevestiging en vervalt na het eindigen van deze termijn.
 2. Het Gebruiksrecht vervalt van rechtswege na een jaar.
 3. Prevenzis heeft het recht om het Gebruiksrecht middels aangetekend schrijven tussentijds met onmiddellijke ingang en zonder tot enige vergoeding gehouden te zijn, op te zeggen indien:
  1. Gebruiker na schriftelijke aanmaning niet voldoet aan de in deze Algemene Gebruikersvoorwaarden opgenomen voorwaarden voor het gebruik van het Prevenzis-logo;
  1. handelen en nalaten van de Gebruiker de goede naam en reputatie van Onderwijsinstituut Prevenzis, naar haar uitsluitend oordeel, direct of indirect aantast;
  1. het Prevenzis-logo als merk nietig wordt verklaard en/of het recht vervallen wordt verklaard.
 4. Na afloop van het Gebruiksrecht is Gebruiker gehouden het gebruik van het Prevenzis-logo onmiddellijk te staken en gestaakt te houden. Meer in het algemeen verplicht Gebruiker zich om na beëindiging van het Gebruiksrecht al datgene te doen of na te laten waardoor bij het publiek en/ of bij haar relaties of relaties van Prevenzis de indruk zou kunnen worden gewekt dat Gebruiker nog steeds gerechtigd is tot het gebruik van het Prevenzis-logo.

5. Boete

Als Gebruiker in strijd handelt met één of meerdere bepalingen van deze Algemene Gebruikersvoorwaarden, is Gebruiker een onmiddellijke opeisbare boete verschuldigd aan Prevenzis van € 1.000,- per overtreding en € 500,- voor elke dag dat deze overtreding voortduurt. Deze boete laat overige rechten van Prevenzis, waaronder die op een volledige schadevergoeding, onverlet.

6. Aansprakelijkheid

 1. Prevenzis is niet aansprakelijk voor eventuele schade van Gebruiker voortvloeiende uit het gebruik van het Prevenzis-logo of indien het Prevenzis-logo nietig wordt verklaard of het recht op het Prevenzis -logo vervallen wordt verklaard.
  1. Gebruiker vrijwaart Prevenzis voor alle aanspraken van derden voor schade, die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatig of onzorgvuldig gebruik van het Prevenzis -logo.

7. Overigevoorwaarden

 1. Prevenzis behoudt zich het recht voor deze Algemene Gebruikersvoorwaarden op ieder gewenst moment te wijzigen, waaronder begrepen het recht tot aanpassing van het Prevenzis -logo.
  1. Op deze Algemene Gebruikersvoorwaarden is uitsluitend het Nederlandse Recht van toepassing en enkel de rechter in het arrondissement Oost-Nederland is bevoegd om geschillen te beslechten die direct of indirect samenhangen met deze Algemene Gebruikersvoorwaarden en/of de E-mailbevestiging.

Copyright © 2022 Onderwijsinstituut Prevenzis
Alle rechten voorbehouden