Opleidingen bij Prevenzis zijn geschikt voor startende masseurs, en ook voor ervaren (sport) masseurs die met een therapie specifieke uitstroomrichting meerwaarde geven aan kundige en empathische zorg in Nederland

Veel klachten aan het houding- en bewegingsapparaat kunnen worden verklaard door een disbalans tussen belasting en belastbaarheid. Die disbalans ontstaat vaak doordat er in onze huidige samenleving steeds meer sprake is van bewegingsarmoede en we steeds vaker over grenzen gaan als gevolg van werkdruk en stress.
Verkrampingen in spieren en fascia kunnen het gevolg zijn hiervan. Daarom richt Prevenzis zich in haar opleiding niet alleen op het neuromusculaire aspect met dry needlng maar ook op zachtere  faciatechnieken.
Het belangrijkste van het werken met fasciale technieken en triggerpointtherapie is dat je je kennis over pijnmechanismen verruimt en je leert met verschillende technieken een (pijn-)klacht te behandelen.

Wat de opleiding bij Prevenzis zo allround en compleet maakt, is de kennis die je opdoet over het zenuwstelsel, de achtergrond van chronische pijn, pathologie, psychologie en voeding, als aanvulling op de triggerpointtherapie (bij NMT) of Bowentherapie (bij NFT).

In de opleiding is ook ruime aandacht voor medische basiskennis. Deze voldoet aan de huidige PLATO-normen voor dit soort onderwijs en Prevenzis als organisatie doet er ook alles aan om deze normen te respecteren en te volgen.

Veiligheid en een gedegen opleiding staat centraal bij Prevenzis. Want daar zijn de zorgvragers die straks in je praktijk komen bij gebaat. Ook passie en creativiteit zijn basisprincipes voor de opleiding bij Prevenzis. Soms lijkt door alle opgelegde regels/protocollen dit wat naar de achtergrond te verdwijnen, net alsof het systeem het belangrijkste is. Creativiteit is essentieel om op een waardevolle manier de beschikbare kennis en kunde toe te passen. Daarbij is een actief ondernemende, zelfverzekerde en een “zelf-reflecterende” zorgverlener van belang. Dit zijn competenties die je je eigen maakt tijdens de opleiding bij Prevenzis. 

Prevenzis kent een modulaire opbouw van twee geaccrediteerde 240 EC opleidingen. Na het behalen van de propedeutische fase kiest de student voor een uitstroomrichting. In de eerste twee leerjaren wordt door middel van introducties kennis gemaakt met de verschillende uitstroommogelijkheden

Je kunt er voor kiezen om de gehele opleiding te volgen, maar wie dat te veel vindt, kan ook voor losse modules kiezen. Belangrijk om te weten is dat het kiezen van losse modules niet gelijk staat aan het volgen van een opleidingstraject, vanwege het ontbreken van de leercurve tijdens het leerproces.  

Als sportmasseur kan je in het eerste jaar vrijstellingen voor bepaalde onderdelen krijgen. Mét het diploma Medische Basiskennis conform de vereisten PLATO is het mogelijk de opleiding tot NeuroMusculair therapeut of NeuroFasciaal therapeut in drie jaar af te ronden.  


Toelatingseisen voor de geaccrediteerde opleidingen op HBO-niveau

Studenten kunnen aan de opleiding worden toegelaten bij: 

 1. minimum leeftijd 18 jaar
 2. minimaal een MBO4, HAVO, VWO of gymnasium diploma in bezit 
 3. bewijs van een geldige VOG-verklaring (nummer 45, gezondheidszorg en welzijn van mens&dier) 

Opbouw van de opleiding

Binnen de (vierjarige) opleiding worden alle onderwerpen behandeld die de (toekomstige) startend therapeut nodig heeft voor de uitoefening van zijn/haar beroep. Niet alleen de vakdiscipline wordt onderwezen, maar ook andere onderwerpen die therapeuten nodig hebben tijdens hun praktijkvoering passeren de revue, je wordt immers niet alleen therapeut maar ook ondernemer.

In de propedeusefase worden alle onderwerpen behandeld die de (toekomstig) startend therapeut nodig heeft voor de uitoefening van zijn/haar beroep als (praktijk-houdend) therapeut. Het accent ligt op algemene gezondheidsleer en therapeutische vaardigheden. Ook praktijkvoering komt aan de orde. De specialisatiefase bestaat uit therapie-specifiek onderwijs en praktijkstages.

Stage
Naast de modules, die je volgt in het derde en vierde leerjaar, is stage een belangrijk onderdeel van je specialisatiefase tot NeuroMusculair Therapeut en NeuroFasciaal Therapeut.

Bij het kennismakingsgesprek met de opleidingscoördinator krijgt dit onderdeel van de opleiding apart aandacht.  

Competenties

Een competentie is het vermogen om in specifieke situaties die kennis, vaardigheden en attitude (beroepshouding) in te zetten.
Oftewel: de student heeft geleerd en zich eigen gemaakt om op het juiste moment de juiste vaardigheden en kennis toepassen en kan ook uitleggen waarom.
Naast de combinatie van kennis, vaardigheden en houding is het ‘aanwenden’ van belang. ‘Aanwenden’ is het kunnen en willen toepassen; handelend optreden. Als kennis, vaardigheden, houding op de juiste manier worden aangewend, is er sprake van adequaat gedrag in een specifieke situatie.

Na afronding van de opleiding beschikt de NeuroMusculair therapeut in opleiding als beroepsbeoefenaar over onderstaande beroepscompetenties op HBO-niveau:

1. Therapeutisch handelen

2. Communiceren

3. Samenwerken

4. Vergaren en toepassen van kennis en wetenschap

5. Maatschappelijk handelen

6. Organisatie praktijkvoering

7. Professioneel handelen

Onderwijs en examenregeling

Klik hier om het examenreglement te openen.

Studentbegeleiding

Tijdens de opleiding krijgt de student een vaste opleidingscoördinator toegewezen. Vaak is dat dezelfde persoon die contact met je opneemt voor het kennismakingsgesprek.

Onderwerpen die aan de orde komen:

 • uitleg over het leerplan, de lesdagen, de stage en de zelfstudie
 • bij de intake: de verifiëring van de inschrijving
 • uitleg over het studentenstatuut
 • informatie over het examenreglement
 • aanvragen van mogelijke vrijstellingen*
  * mogelijke vrijstellingen worden verleend door de examencommissie

Kerngegevens opleiding

 • Accreditatie nummer: volgt na erkenning
 • Opleidingsniveau: HBO
 • Variant: deeltijd
 • Duur: 4 jaar
 • Studiepunten in EC: 240
 • Taal van het onderwijs: Nederlands
 • Start van de opleiding: wordt bekend gemaakt na de accreditatie

Didactisch concept

Het curriculum is gebaseerd op het didactisch model van De Bie (2003). Hierin staan lesonderwerpen en opdrachten rondom beroepsproblemen centraal: zij sturen het leren en het onderwijs. Vaardigheden en theorie sluiten aan bij de lesopdrachten, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen kennis en kunde over ‘wat te doen’ en kennis over ‘waarom dit gedaan behoort te worden (weloverwogen beslissen, verantwoording)’.

Als opleiding hebben we daarbij de volgende didactische uitgangspunten gedefinieerd: 

 • We leiden studenten op tot therapeuten die op basis van kennis weloverwogen beslissingen nemen ten aanzien van de keuze wel/niet behandelen; 
 • We leiden studenten op tot therapeuten die op basis van kennis en kunde weloverwogen beslissingen nemen ten aanzien van de keuze welke behandeling of behandelaar is het beste voor deze cliënt;
 • We stimuleren van zelfontwikkeling door versterking van zelfsturing en autonomie in het leerproces van de student; 
 • We koppelen de integrale leerlijn (persoonlijke en professionele ontwikkeling) sterk aan de overige leerlijnen (theorie en vaardigheden).

Toetsing en examinering

Toetsvormen

Binnen de opleiding worden diverse toets vormen toegepast. Therapeuten in opleiding tonen hun niveau van kennis, vaardigheden en attitude aan middels theorietoetsen, praktijktoetsen, presentaties en portfolio opdrachten (waaronder reflecties). Daarnaast wordt regelmatig feedback gegeven door docenten en mede studenten als voorbereiding op de toetsen. 

Frequentie (modulaire opbouw, afsluiten met toets – voorwaarde om door te gaan etc.)

Toetsen vinden plaats ter afsluiting van de modules (met uitzondering van de module MBK, welke in kleinere eenheden getoetst wordt). De toets stof staat beschreven in het leerplan van de betreffende module, alsmede de inlevermomenten van de opdrachten.

Vrijstellingenbeleid

Studenten die aantoonbaar over specifieke competenties beschikken, kunnen bij de examencommissie een verzoek tot vrijstelling indienen voor een (onderdeel van een) module.

Kwaliteitszorg

Prevenzis hecht veel waarde aan de kwaliteit van het onderwijs en vindt het belangrijk om te weten hoe therapeuten in opleiding het onderwijs ervaren. Er wordt daarom regelmatig gevraagd om ervaringen en meningen om de kwaliteit te behouden en verder uit te bouwen. Binnen onze opleiding vinden op basis van de PDCA-cyclus een groot aantal evaluaties plaats. Rendement en studievoortgang worden bijgehouden. Kwaliteitszorg is onderdeel van (docenten-)teambesprekingen waarbij de feedback van studenten regelmatig besproken wordt.

Toelating opleidingen HBO-niveau
Alvorens potentiële studenten worden toegelaten tot een 4-jarige opleiding op HBO-niveau, zal ALTIJD een intakegesprek plaatsvinden (met uitzondering van de opleiding MBK waarvoor geen intakegesprek plaats vind). Dit intakegesprek is vooral bedoeld om vast te stellen of de potentiële student past in en bij de opleiding die hij wil volgen. Door middel van deze ‘selectie bij de voordeur’ verwacht Prevenzis teleurstellingen bij toegelaten studenten die gaande het 4-jarig traject om vigerende redenen vastlopen en daardoor de studie, willen of moeten, staken te voorkomen.