Inleiding

NB: Overal waar gemakshalve de mannelijke vorm is gebruikt, mag uiteraard ook de vrouwelijke vorm worden ingevuld/gelezen.

Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen

Artikel 1: Begripsbepaling

Opleidingsinstituut       : Prevenzis, Haven West 9 te 7731 GS Ommen.

Management                 : Het Management (de directie) van het opleidingsinstituut, bestaande uit de directeur(-en) en de Opleidingscoördinator.

Opleidingscoördinator : Lid van het Management dat in meest directe zin verantwoordelijk is voor de juiste gang van zaken binnen het onderwijsaanbod van opleidingsinstituut Prevenzis en daarmee, in de meeste situaties, het eerste aanspreekpunt voor zowel Studenten als Docenten.

Studenten                       : Studenten en Deelnemers aan kort onderwijs die bij het opleidingsinstituut zijn ingeschreven.

Personeel                        : Docenten en ondersteunend personeel (zowel ZZP-ers als in dienstbetrekking).

Docenten                        : Zij die voor onderwijsinstituut Prevenzis een docerende taak vervullen (zowel ZZP-ers als in dienstbetrekking).

Onderwijsassistent       : Zij die voor onderwijsinstituut Prevenzis een onderwijsondersteunende taak verrichten (zowel ZZP-ers als in dienstbetrekking).

Geleding                          : Studenten, Personeel, Management.

Opleiding                         : Alle onderwijsaanbod van opleidingsinstituut Prevenzis i.c.: de (meerjarige) opleiding, kortlopende opleiding, cursus, workshop en/of bij-/nascholing, waarvoor een Student staat ingeschreven.

Huiswerk                         : Uitwerking van opdrachten (mondeling, schriftelijk en praktisch).

Klacht                               : Uiting van onvrede of ongenoegen over een behandeling of bejegening door het opleidingsinstituut en/of daar werkzaam personeel m.b.t. aantasting van de rechtspositie, waarbij betrokkene rechtstreeks in zijn belang is geschaad.

Klager                               : Ieder die gebruik maakt van de diensten van het opleidingsinstituut en een klacht heeft ingediend.

Beklaagde                       : Een geleding van het opleidingsinstituut op wie de klacht betrekking heeft.

Studentenraad               : Een commissie samengesteld uit 2 studenten per klas. De opleidingscoördinator en een vertegenwoordiger van het management kunnen worden uitgenodigd bij de vergadering van de Studentenraad voor het beantwoorden van vragen, voorleggen van voorstellen of problemen, overleg [1].

Collegejaar                      : De periode waarbinnen onderwijs wordt verzorgt, conform het reguliere Hbo, lopend van Augustus tot Juli van het daarop volgend jaar.

Artikel 2: Studentenstatuut

 1. Dit Studentenstatuut legt de rechten en verplichtingen vast van de studenten die staan ingeschreven bij het opleidingsinstituut en bevat tevens de daaruit voortvloeiende opdrachten aan en de gevolgen daarvan voor de andere geledingen en de directie.
 2. Het Studentenstatuut is bindend voor alle geledingen.
 3. Tussentijdse wijziging van het Studentenstatuut is mogelijk.
 4. Het vigerende Studentenstatuut zal door Prevenzis beschikbaar worden gemaakt middels een, door Prevenzis te bepalen weg, onder die voorwaarde dat alle Studenten dit kunnen inzien en/of downloaden.

Hoofdstuk 2: Grondrechten

Artikel 3: Recht op respect

 1. Alle Studenten, Docenten en Personeel van opleidingsinstituut Prevenzis bejegenen elkaar wederzijds met respect.
 2. Artikel 3.1 is van toepassing zowel binnen de Geledingen als tussen de Geledingen onderling.

Artikel 4: Recht op informatie

 1. Het Management draagt er zorg voor, dat Studenten bij het inschrijven, digitaal, algemene informatie kunnen vinden over de Missie en Visie van Prevenzis, het onderwijsaanbod, de werkwijze, de toelatingseisen, de cursusduur de aan de toelating verbonden kosten en over andere aangelegenheden die van direct belang zijn voor de aspirant-student.
 2. Het Management draagt er zorg voor, dat het lesrooster, de algemene voorwaarden, het studentenstatuut en andere reglementen die voor Studenten van belang zijn, digitaal opvraagbaar zijn voor een ingeschreven Student.
 3. Het Management draagt er zorg voor, dat Studenten bij inschrijving per mail een welkomstpakket ontvangen waarin alle voor Studenten belangrijke informatie (zie ook Artikel 4.1 en 4.2) zijn opgenomen.
 4. De studenten van opleidingsinstituut Prevenzis hebben recht op een gesprek met de Onderwijscoördinator en/of de algemeen directeur.

Artikel 5: Recht op privacy

 1. Studenten geven, met hun inschrijving, opleidingsinstituut Prevenzis toestemming zijn gegevens op te slaan en te bewerken  ten behoeve van de Opleiding waarvoor zij hebben ingeschreven en deze gegevens na afloop van de Opleiding zolang te bewaren als noodzakelijk is voor een correcte afhandeling.
 2. Opleidingsinstituut Prevenzis kent een studentvolgsysteem waarin de hierna te noemen gegevens van de student, in de vorm van een studentendossier, worden opgenomen.
  1. naam;
  1. geboorteplaats en datum;
  1. geslacht;
  1. datum van inschrijving;
  1. tijdstip van verlaten opleidingsinstituut Prevenzis en de reden daarvan;
  1. gegevens over studievorderingen;
  1. genoten vooropleiding;
  1. adres bij het verlaten van het opleidingsinstituut;
  1. gegevens over de lichamelijke gesteldheid en eventuele leerstoringen van de student, indien deze mogelijk van invloed zijn op het onderwijs (deze gegevens zijn uitsluitend in te zien door het management en het administratief personeel)
  1. andere gegevens die voor het functioneren van het opleidingsinstituut of voor het verkrijgen van faciliteiten onmisbaar zijn.
 3. Het studentendossier is alleen toegankelijk voor:
 4. de desbetreffende Student (op afspraak);  
 5. docenten en/of anderen die onderdeel vormen van de examencommissie en uit dien hoofde een studieadvies moeten afgeven;
 6. het Management.

Docenten ontvangen uitsluitend die informatie, die voor de uitvoering van het onderwijs noodzakelijk is.

 • Gegevens uit het studentendossier worden niet aan derden beschikbaar gesteld, tenzij op schriftelijk verzoek van de Student en tenzij dit om wettelijke redenen verplicht is.
 • Wanneer informatie over gedrag en/of resultaten van opleidingsinstituut Prevenzis aan derden worden doorgegeven, dan wordt de Student, indien mogelijk, hiervan in kennis gesteld.
 • De Docent of Onderwijsassistent houdt tijdens de Opleiding een presentielijst bij.

Artikel 6: Vrijheid van meningsuiting

 1. Teneinde te voorkomen dat Studenten en/of Personeel van opleidingsinstituut Prevenzis gekwetst worden door uitingen, in welke vorm dan ook, die normaliter vallen onder de ‘vrijheid van meningsuiting’, onthouden Studenten en Personeel zich van uitingen van politieke aard, uitingen met betrekking tot geloof(-sovertuiging) en uitingen van seksuele aard, in welke vorm dan ook.
 2. Bij inschrijving krijgt de Student informatie over de Missie, Visie en Doelstelling van opleidingsinstituut Prevenzis en conformeert zich daaraan.
 3. Studenten kunnen, via diverse (social) media en WhatsApp onderling informatie uitwisselen of mededelingen van niet-commerciële aard vermelden. Studenten worden geacht, ook bij gebruik van deze media Artikel 3 te respecteren.
 4. Het staat Studenten vrij, Personeel uit te nodigen tot deelname aan deze media echter heeft het Personeel altijd de vrijheid een dergelijke uitnodiging af te slaan.
 5. Deelnemers aan deze media kunnen, op basis van screenafdrukken, een klacht indienen tegen een mede-deelnemer.
 6. Het is Studenten niet toegestaan mededelingen te publiceren binnen de onderwijsruimten van opleidingsinstituut Prevenzis zonder schriftelijke toestemming van het Management.

Artikel 7: Kleding

 1. In verband met het tijdens de lessen oefenen op elkaar, waarbij, in meerdere of mindere mate, de bovenkleding moet worden verwijderd, wordt van Studenten verwacht dat zij passende onderkleding dragen.
 2. Het Management kan, indien nodig, Studenten en/of Personeel hierop attent maken.
 3. Het is niet toegestaan kleding, tassen e.d. te voorzien van teksten of symbolen die anderen kunnen kwetsen in hun overtuiging of aard.

Artikel 8: Studentenraad

 1. Er is een Studentenraad [2] bestaande uit 2 Studenten per klas .
 2. Het management bevordert de totstandkoming en het functioneren van een Studentenraad.
 3. De Studentenraad is bevoegd om gevraagd en ongevraagd advies uit te brengen aan het Management, met name over aangelegenheden die Studenten in het bijzonder aangaan.
 4. Indien opleidingsinstituut Prevenzis een leerplan maakt voor het nieuwe Collegejaar, wordt dit tenminste een maand voorafgaand aan de start van de Collegejaar aan de Studentenraad waarvoor dat leerplan bedoeld is, beschikbaar gesteld.
 5. De leden van de Studentenraad mogen, uit hoofde van hun lidmaatschap van deze raad, op geen enkele wijze benadeeld worden in hun positie binnen opleidingsinstituut Prevenzis.

Hoofdstuk 3: Het onderwijs: toelating, bevordering, inhoud, afsluiting

Artikel 9: Toelating en bevordering

 1. Opleidingsinstituut Prevenzis is in principe toegankelijk voor alle Studenten vanaf 18 jaar. De Student heeft ten minste een vooropleiding op MBO of HAVO-niveau voltooid of bezit verworven competenties in de richting van het beroep waarvoor wordt opgeleid
 2. Aan de definitieve toelating kunnen slechts eisen worden gesteld in verband met de vooropleiding of de prestaties in de te volgen vakken tenzij voor het betreffende onderwijs een zekere lichamelijk en/of geestelijke gesteldheid vereist is.
 3. De Examencommissie beslist over de toelating.
 4. Het Management stelt een Toelatingscommissie in, met een adviserende taak richting Examencommissie en een uitvoerende taak richting de aspirant-Student.
 5. Een besluit tot weigering van toelating wordt door de Examencommissie schriftelijk aan de aspirant-Student meegedeeld, waarbij tevens de mogelijkheid van beroep wordt vermeld.
 6. Binnen 30 dagen kan een herziening van een besluit tot weigering van toelating worden aangevraagd door de aspirant-Student bij het Management. Op dit verzoek wordt zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 30 dagen na ontvangst, beslist na overleg met de Toelatingscommissie en de Examencommissie.
 7. In het leerplan wordt informatie gegeven over de normen op grond waarvan toelating tot een leergang plaatsvindt en de toelatingsvoorwaarden.
 8. De toelating tot het eerste leerjaar kan niet voorwaardelijk geschieden.
 9. Na het eerste studiejaar zal, daar waar nodig, een onderwijsadvies worden afgegeven, opgesteld door de Examencommissie tenzij een onvoorwaardelijk vervolg van de opleiding mogelijk is. De Examencommissie kan besluitend tot een ‘voorwaardelijke bevordering’ of tot een ‘bindend negatief studieadvies’.
  1. Bij een ‘voorwaardelijke bevordering’ worden voorwaarden opgegeven waaraan de Student gedurende het tweede studiejaar moet voldoen;
  2. Bij een ‘bindend negatief studieadvies’ geeft de Examencommissie aan dat zij verwacht dat de Student, om opgegeven redenen, de opleiding niet kan voltooien en deze dient te verlaten;
  3. Tegen de uitspraak van de Examencommissie m.b.t. het studieadvies, is beroep mogelijk via de Beroepscommissie.
 10. Het Management stelt in overleg met de Examencommissie eisen vast, waaraan een Student moet voldoen om een volgende leergang te kunnen volgen.

Artikel 10: Schorsing en Vrijstelling

 1. Het Management kan, op basis van gedrag, verstoring van het onderwijs, een klacht van een Student of Personeel die gegrond is verklaard, het niet voldoen van de verplichtingen verbonden aan het gevolgde onderwijs of de regelgeving en afspraken in het algemeen zoals die gelden binnen opleidingsinstituut Prevenzis (waaronder dit Studentenstatuut), een Student schorsen.
 2. Alvorens een Student te schorsen, vindt een gesprek tussen de betreffende Student en het Management plaats waarin de Student zich verantwoord en aangeeft op welke wijze hij zal voorkomen dat het tot een daadwerkelijke schorsing komt: de Student ontvangt dan een waarschuwing.
 3. Afhankelijk van de ernst van het gebeuren dat leidt tot een mogelijke schorsing en/of na twee waarschuwingen, kan het management overgaan tot een directe schorsing. Indien een schorsing per direct wordt opgelegd en de Student op dat moment onderwijs volgt, dient de Student per direct zijn bezittingen te verzamelen en de onderwijslocatie te verlaten.
 4. Een geschorste Student heeft gedurende de schorsing geen toegang tot lessen, toetsen of examens en andere onderwijsactiviteiten binnen opleidingsinstituut Prevenzis noch tot de onderwijslocaties van onderwijsinstituut Prevenzis tenzij de Student een afspraak met het management heeft t.b.v. een gesprek.
  NB: Indien tijdens een schorsing toetsen of examens plaats vinden, gelden deze ook voor de geschorste Student als kans. De betreffende, geschorste, Student heeft dan, mits de schorsing in de tussen liggende tijd is opgeheven, uitsluitend nog recht op deelname aan de, eventueel nog volgende, tweede kans. Elke extra kans die de Student daarna wil gebruiken, zal volgens de daarvoor geldende regels (zie Algemene Leverings Voorwaarden) in rekening worden gebracht.
 5. Indien een Student wordt geschorst, ontvangt hij daarvan binnen een week een bevestiging. In de bevestiging is opgenomen, de reden van de schorsing, de (voorlopige) duur van de schorsing en de wijze waarop de Student om opheffing van zijn schorsing kan verzoeken. In de bevestiging is voor de Student ook een uitnodiging opgenomen voor een moment waarop hij een gesprek zal hebben met het Management.
 6. Elke Student die meent een Vrijstelling te kunnen krijgen voor een onderdeel van het door hem gevolgde onderwijs, kan een Vrijstelling aanvragen.
 7. Teneinde de kans op verkrijging van een Vrijstelling te verhogen kan de Student voorafgaand aan zijn verzoek overleggen met de vakdocent en hem om een advies vragen. Verzoeken tot Vrijstelling hebben meer kans van slagen als deze worden ondersteunt door het advies van een vakdocent.
 8. Een Vrijstelling wordt schriftelijk aangevraagd bij de Examencommissie onder bijsluiting van bewijsmaterialen dat de betreffende competenties reeds zijn behaald en zo mogelijk het (positief) advies van een vakdocent.
 9. De Examencommissie neemt binnen een week een besluit over de toekenning of afwijzing van het verzoek. Daar waar het de Examencommissie aan de benodigde vakkennis ontbreekt, zal deze advies vragen aan een vakdocent.
 10. De Examencommissie kan besluiten
 11. het verzoek af te wijzen;
 12. vrijstelling te verlenen voor het volgen van de lessen;
 13. vrijstelling verlenen voor het afleggen van een toets of
 14. vrijstelling verlenen voor zowel het volgen van de lessen als het afleggen van de bijbehorende toets.
 15. De Student ontvangt een schriftelijke bevestiging van het besluit van de Examencommissie. Tegen deze beslissing is geen beroep mogelijk.
 16. Indien een Student Vrijstelling heeft ontvangen voor het afleggen van een toets en toch de betreffende toets aflegt, vervalt de Vrijstelling voor die toets en geldt de beoordeling verkregen door het afleggen van de toets.

Artikel 11: Kosten van het onderwijs

 1. De Student kan slechts dan verplicht worden tot de aanschaf van leer(hulp)middelen als deze noodzakelijk zijn voor het onderwijsprogramma, zoals dat in het leerplan is opgenomen.
 2. Het Management draagt er zorg voor, dat de kosten van deze middelen zo laag mogelijk gehouden worden.
 3. Schorsing leidt nimmer tot wijziging in de betalingsverplichting van een Student. Immers: De Student heeft zelf de schorsing veroorzaakt door zich niet te houden aan de regels en afspraken die gelden binnen opleidingsinstituut Prevenzis.
 4. Vrijstellingen, verkregen op verzoek van de Student, leiden nimmer tot verlaging van het bedrag waarvoor het onderwijs is aangeboden.
 5. Studenten kunnen, op afspraak en tegen vergoeding van kosten, voor of na de lessen en op andere dagen waarop de ruimte beschikbaar is, gebruik maken van de behandeltafels in een lokaal ten behoeve van het oefenen van vaardigheden.
  1. Voor het gebruik van behandeltafels wordt voorafgaand een afspraak gemaakt per mail;
  1. De kosten van gebruik van een behandeltafel voorafgaand of na afloop van een les of op een andere dag (mits beschikbaar) bedragen € 5,- per dagdeel ongeacht of het gehele dagdeel wordt gebruikt per tweetal Studenten die gezamenlijk een behandeltafel gebruiken. Betaling dient, voorafgaand aan het gebruik, te zijn voldaan;
  1. Studenten die gebruik maken van deze mogelijkheid, brengen zelf alle benodigdheden mee die zij tijdens het oefenen nodig hebben;
  1. Studenten die van deze mogelijkheid gebruik maken, melden zich voor gebruik bij de administratie;
  1. Bij gebruik van de lokaalruimte ten behoeve van oefening, zijn de regels rond het gebruik en schoonhouden van het lokaal (Artikel 19.3 en verder) onverkort van kracht.

Artikel 12: Betaling

 1. Indien, door onverwachte omstandigheden de Student kan voorzien dat hij niet kan voldoen aan zijn betalingsverplichting, neemt de Student zo snel mogelijk, maar tenminste voordat hij een betalingsherinnering ontvangt, contact op met het Management om tot een regeling te komen.
 2. Als een Student al een betalingsherinnering heeft ontvangen neemt hij ten spoedigste contact op met het Management voordat hij, conform Artikel 7 van de Algemene Leveringsvoorwaarden, een verhoging met administratieve kosten plus wettelijke rente krijgt opgelegd.
 3. Indien een Student een incasso storneert wegens onvoorziene omstandigheden, wordt hem een verhoging met administratieve kosten en wettelijke rente opgelegd.
 4. Een eenmaal opgelegde verhoging met administratieve kosten en wettelijke rente is niet meer herroepbaar.
 5. Indien een Student, na een herinnering en een aanmaning, niet aan zijn betalingsverplichting voldoet, wordt de vordering uit handen gegeven waarbij alle daarbij behorende kosten voor de Student zijn.
 6. Een Student waarvan de vordering uit handen is gegeven, zal per direct geschorst worden tot voldaan is aan de betalingsverplichting.
 7. Een student die niet heeft voldaan aan zijn betalingsverplichting kan geschorst worden waar het nog te volgen lessen betreft en mag niet deelnemen aan (deel-)toetsen en/of (deel-)examens.
 8. Het is dus in het belang van de Student dat hij tijdig, bij betalingsproblemen, contact opneemt met het Management om tot een oplossing te komen.

Artikel 13: Inhoud van het onderwijs

 1. De Student heeft er recht op dat de Docenten zich inspannen goed onderwijs te geven overeenkomstig het vastgestelde leerplan en lesrooster.
 2. De Student is verplicht zich in te spannen om het onderwijsproces goed te laten verlopen.
 3. Alle tijdens de lessen en/of in de uitwerking van de lessen en/of opdrachten benodigde ondersteunend materiaal zal, voor zover dit niet digitaal moet worden ingevuld, na de les beschikbaar worden gemaakt via een, door opleidingsinstituut Prevenzis te bepalen weg, als pdf-bestand.
 4. Zowel hand-outs als onderwijsondersteunend materiaal valt onder het copyright van opleidingsinstituut Prevenzis en mag derhalve uitsluitend gebruikt worden voor het beoogde doel door de Student zelf en nimmer worden vermenigvuldigd, openbaar worden gemaakt of op andere wijze gebruikt (overeenkomstig de copyrightbepalingen van opleidingsinstituut Prevenzis).

Artikel 14: Huiswerk

 1. De Student heeft de plicht het aan hem opgegeven Huiswerk tijdig te maken.
 2. Docenten zien er op toe, dat het opgegeven Huiswerk geen onredelijke belasting voor de Student oplevert.

Artikel 15: Toetsing en Beoordeling

 1. De volgende Toetsen kunnen worden afgenomen en Beoordeeld:
  1. Een schriftelijke overhoring: Toetsing van theorie en/of vaardigheden: aangezien het niet om leerwerk gaat, hoeft het niet van te voren te worden opgegeven. Een leermoment voor de student waar hij in de lesstof staat.
  1. Een Toets: een schriftelijke overhoring over een afgeronde hoeveelheid theorie- en/of vaardigheden.
  1. Een examen: Toetsing van theorie en/of vaardigheden.
 2. Bij het opgeven van bepaalde Toetsen wordt aan de Student duidelijk gemaakt wat de betekenis daarvan is in het kader van de periodieke toetsing en/of Beoordeling. Bij Toetsen wordt 2 weken te voren (of langer) aangegeven welk deel van de leerstof de Student moet beheersen.
 3. De Student heeft het recht gecorrigeerd werk in te zien in het bijzijn van de Docent, een Onderwijsassistent of een Medewerker van Prevenzis. Gecorrigeerd werk blijft eigendom van opleidingsinstituut Prevenzis en wordt niet aan Studenten verstrekt.
 4. Indien de studieresultaten aanleiding geven tot het treffen van onderwijskundige maatregelen, die tot betere resultaten zouden kunnen leiden, worden deze met de Student besproken.
 5. Indien het met positief resultaat behalen van een Toets voorwaarde is voor deelname aan een ander/volgend onderdeel van het onderwijs, zal een Student die niet voldaan heeft niet toegelaten worden tot dat andere/volgende onderdeel van het onderwijs zolang de betreffende Toets niet met positief resultaat is afgerond.
 6. Studenten kunnen, als gevolg van Artikel 14.5 studievertraging oplopen.

Hoofdstuk 4: Gang van zaken bij opleidingsinstituut Prevenzis

Artikel 16: Aanwezigheid in lessen

 1. De Student is verplicht de lessen volgens het voor hem geldende lesrooster te volgen.
  In principe geldt:
  1. Aanwezigheid tijdens theorielessen: minimaal 80%.
  1. Aanwezigheid tijdens praktijklessen: 90%.
  1. Vrijstelling van het volgen van lessen kan door het opleidingsinstituut worden gegeven als sprake is van ‘gewichtige omstandigheden’.
 2. De Student dient tijdig voor aanvang van de les in of bij het leslokaal aanwezig te zijn.
 3. Indien een Student verwacht te laat te komen voor de aanvang van de les, meldt hij dit tijdig telefonisch bij de administratie i.c. de Opleidingscoördinator van opleidingsinstituut Prevenzis. Deze zal dan voorafgaand aan de les contact opnemen met de Docent om te overleggen over de wijze van toegang voor de student na aanvang van de les.
 4. Indien een Student verhinderd is de les te bezoeken, dient de Student dit voor aanvang van de les te melden bij de administratie i.c. Opleidingscoördinator die de betreffende Docent zal informeren.

Artikel 17: Hand-out’s

 1. Hand-out’s van de in de les gebruikte presentatie(s) zullen uitsluitend beschikbaar worden gemaakt, via de daarvoor gebruikelijke kanalen, indien de docent aangeeft dat deze verspreid mogen worden.
 2. Hand-out’s zullen altijd in het binnen het hbo-onderwijs gebruikelijke format worden opgemaakt: 3 dia’s per bladzijde met daarnaast notitiestreepjes in zwart/wit. Voor een betere leesbaarheid kan Prevenzis er voor kiezen de hand-out’s in kleur uit te voeren.
 3. Hand-out’s die voorafgaand of na afloop van de les worden verspreid, worden standaard als pdf-bestand beschikbaar gemaakt. Hand-out’s die op verzoek van de docent tijdens de les moeten worden klaargelegd, worden uitsluitend als print-out beschikbaar gemaakt.
 4. Studenten die, om vigerende redenen, een hand-out wensen die niet aan het hbo-format voldoet, bijvoorbeeld een dia per bladzijde, kunnen deze aanvragen bij de administratie. Indien de docent zijn presentatie heeft ingeleverd bij Prevenzis, kan een dergelijk afwijkend format worden geproduceerd tegen betaling van € 1,- per bladzijde.

Artikel 18: Vertrouwenspersoon

 1. Indien een Student zich gekwetst voelt door machtsmisbruik, een ongewenste intimiteit, seksuele intimidatie, enzovoort, van de kant van Studenten of Personeel, kan hij zich wenden tot de vertrouwenspersoon van opleidingsinstituut Prevenzis, mw. Baukje Pastoor.
  Baukje is bereikbaar via email (baukjepastoor@gmail.nl) en via telefoon: 0592  352255

Artikel 19: Lesuitval

 1. Lesuitval zal zoveel mogelijk worden beperkt maar is niet altijd te voorkomen.
 2. Vindt bij Lesuitval als gevolg van de afwezigheid/ziekte van een Docent geen vervanging plaats, dan wordt hiervan zo snel mogelijk aan de Studenten bericht gegeven.
 3. Bij Lesuitval als gevolg van de afwezigheid/ziekte van een Docent waarbij die afwezigheid/ziekte pas bekend is op het moment waarop de Studenten niet of niet meer te informeren zijn, kan Prevenzis besluiten een vervangende les aan te bieden waarbij die les niet perse het onderwerp van de les die daardoor vervangen wordt omvat.
 4. Bij Lesuitval als gevolg van overmacht (bijvoorbeeld door plotselinge ziekte van een docent, onbruikbaar worden van het leslokaal als gevolg van niet voorziene en/of niet te voorkomen omstandigheden of andere onvoorziene omstandigheden) dienen Studenten zich in zelfstudie het lesmateriaal eigen te maken en leidt dit niet tot restitutie van reeds betaalde lesgelden of aanbieding van vervangende lessen op een ander moment.

Artikel 20: Orde- en gedragsregels

 1. De Studenten hebben het recht voorstellen te doen aan opleidingsinstituut Prevenzis over zaken die tot verbetering van de Opleiding kunnen leiden.
 2. Een Student, die naar het oordeel van een Docent de voortgang van de les verstoort, kan verplicht worden de les te verlaten.
 3. De Student houd zich, zonder uitzondering, aan de Huisregels van Prevenzis zoals die zijn opgehangen in de leslokalen. Het niet opvolgen van de Huisregels kan leiden tot een waarschuwing of, bij twee waarschuwingen, tot schorsing.
 4. De Student is verplicht de door hem gebruikte ruimte opgeruimd en schoon achter te laten. Schoon betekend in deze zin dat het lokaal in de juiste opstelling wordt achtergelaten, papier en andere resten worden opgeruimd en eventueel gemorst water wordt opgeruimd.
 5. In de lokalen van onderwijsinstituut Prevenzis mag niet worden gegeten of gedronken, met uitzondering van water.
 6. Eventuele ontstane schade, natte hoezen en andere schade waardoor het lokaal niet (geheel) bruikbaar is voor een volgende lesactiviteit wordt, zo mogelijk in de pauzes maar uiterlijk aan het eind van de les, gemeld bij de administratie.

Artikel 21: Schade

 1. Ten aanzien van de aansprakelijkheid bij door of aan Studenten toegebrachte Schade gelden de hierop betrekking hebbende bepalingen van het Burgerlijk Wetboek.
 2. Tegen een Student die opzettelijk Schade toebrengt aan eigendommen van  opleidingsinstituut Prevenzis of de eigendommen van medestudenten of derden, kunnen door opleidingsinstituut Prevenzis disciplinaire maatregelen worden getroffen.

Artikel 22: (tevredenheids-)Enquêtes

 1. Opleidingsinstituut Prevenzis zal, op nader te bepalen wijze en momenten algemene tevredenheid enquêtes uitzetten onder haar Studenten, waarin de Studenten hun mening kunnen geven over de algemene gang van zaken binnen opleidingsinstituut Prevenzis.
 2. Opleidingsinstituut Prevenzis zal, op nader te bepalen wijze, tevredenheid enquêtes m.b.t. de door haar verzorgde modulen (elk afzonderlijk) uitzetten onder haar Studenten waarin de Studenten hun mening kunnen geven over de gevolgde module alsmede over de Docent die deze module verzorgde.
 3. Van Studenten wordt verwacht dat zij, behoudens zwaarwegende redenen, deze enquêtes binnen de daartoe gestelde termijn invullen en inleveren via de daarvoor aangegeven weg/

Artikel 23: Bestellingen webshop

 1. Teneinde de administratie van Prevenzis te ontlasten, worden bestellingen uit de webshop (door Studenten) evenals bestellingen van derden, altijd, na betaling, per pakketpost verstuurd.
 2. Voor de voorwaarden rond bestellingen uit de webshop en verzending daarvan; zie de Algemene Leverings Voorwaarden.
 3. In uitzonderlijke omstandigheden kan worden afgesproken dat een Student een bestelling uit de webshop, na betaling, afhaalt op de administratie van Prevenzis. Op een dergelijke, uitzonderlijke, afspraak kan een Student zich nimmer beroepen.

Hoofdstuk 5: Maatregelen

Artikel 24: Maatregelen van disciplinaire aard

 1. Indien een Student door zijn gedrag de goede orde in opleidingsinstituut Prevenzis of de algemene veiligheid/gezondheid of het welzijn van één van de geledingen in gevaar brengt, dan wel de geldende regels overtreedt, kan een disciplinaire maatregel worden getroffen door het Management.
 2. Er moet een verband bestaan tussen de aard van de opgelegde straf en de overtreding, waarvoor deze straf wordt opgelegd.
 3. Maatregelen die kunnen worden opgelegd zijn, in stijgende mate van ernst:
 4. een eerste waarschuwing;
 5. een tweede waarschuwing;
 6. uitnodiging (en het aangaan van) een (niet-vrijblijvend) gesprek met (een vertegenwoordiger van) het management (doorgaans de directeur) na de waarschuwingen als bedoeld onder artikel 24.3.a en b;
 7. een opdracht (waarin de Student kan laat zien dat hij het zelfinzicht bezit betreffende het gesignaleerde probleem waarvoor hij conform artikel 24.3.a en b een waarschuwing heeft ontvangen danwel waarvoor hij conform artikel 24.3.c een gesprek heeft gevoerd en laat zien hoe en wanneer hij daaraan gaat werken/dit oplost) ingeval de disciplinaire maatregel een of meerdere kerncompetenties betreft;
 8. een opdracht als bedoeld onder artikel 24.3.d kan worden opgelegd tijdens een gesprek als bedoeld onder artikel 24.3.c indien (de vertegenwoordiger van) het management van mening is dat uit het gesprek onvoldoende blijkt dat de Student inzicht heeft in zijn eigen aandeel i.c. de Student onvoldoende blijk geeft van de bereidheid om te werken aan oplossing van zijn probleem i.c. de student onvoldoende blijk geeft de betreffende kerncompetentie te beheersen;
 9. schorsing (conform artikel 10 bij het niet nakomen van verplichtingen en bij het niet meewerken aan oplossing bij eerdere maatregelen van disciplinaire aard) in deze het aangaan van een gesprek conform artikel 24.3.a en/of een opdracht conform artikel 24.3.d.

Artikel 25: Schorsing

 1. Schorsing kan opleidingsinstituut Prevenzis toepassen na twee waarschuwingen of incidenteel zoals hieronder omschreven:
  1. het niet functioneren van een student in groepsverband;
  1. een te groot aantal waarschuwingen;
  1. zich misdragen in of buiten de groep (verbaal en/of fysiek);
  1. zich niet aan de regels en afspraken van opleidingsinstituut Prevenzis houden (inclusief dit Studentenstatuut)
  1. onwettig verzuim;
  1. een diepgaand conflict met Personeel van opleidingsinstituut Prevenzis.
 2. De Student ontvangt per aangetekend schrijven bericht van Schorsing.
 3. Binnen 30 dagen na het besluit tot Schorsing kan de Student aan het Management schriftelijk herziening van het besluit vragen.
 4. Het Management neemt het verzoek tot herziening zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 30 dagen na de ontvangst van het verzoek, ter overweging en neemt hierover een beslissing.
 5. Gedurende de periode waarin de Student is geschorst is de Student de toegang tot opleidingsinstituut Prevenzis ontzegd.
 6. Tegen een beslissing tot definitieve verwijdering kan men in beroep gaan bij de rechter.

Hoofdstuk 6: Klachtenregeling

Artikel 26: Klachtrecht

1. Klachtenprocedure

 1. Als een Student ontevreden is of klachten heeft over een Docent, een toets of examen, de wijze van handelen tijdens de lesactiviteit, enzovoort, dan dient de Student de klacht in eerste instantie te bespreken met de betrokken Docent. Indien de Student daar geen gehoor krijgt kan hij de klacht voorleggen aan het Management.
 2. Klachten over het onderwijs, de onderwijsorganisatie, het onderwijsprogramma, het opleidingsinstituut of voorzieningen, dienen te worden ingediend bij het Management. Klachten conform artikel 26.1.a. kunnen worden ingediend bij het Management indien bespreking met de betreffende docent niet tot een oplossing leidt of niet mogelijk is.
  1. Klachten dienen schriftelijk te worden ingediend bij het management ter attentie van M. Broek (Haven West 9, 7731 GS Ommen).
 3. Wanneer de Student geen gehoor krijgt, of de indruk heeft dat er niets met de klacht gebeurt, dan kan de Student een signaalkaart invullen. Deze signaalkaarten zijn te verkrijgen via de administratie. Een ingevulde signaalkaart dient daar ook weer te worden afgeven.
 4. Binnen 14 dagen krijgt de Student van het Management schriftelijk bericht over wat er met de klacht gebeurt.
 5. Klachten, ingediend bij het management en/of de Commissie van Beroep worden ten alle tijden vertrouwelijk behandeld.
 6. Ingediende klachten, alsmede de wijze van afhandeling, worden ten minste 2 jaar bewaard door opleidingsinstituut Prevenzis.

2. Doelstelling

Het klachtenreglement regelt de wijze waarop opleidingsinstituut Prevenzis een klacht in behandeling neemt en regelt daarbij tevens de waarborgen waarmee deze procedure is omkleed.

3. Klachtbehandeling in de praktijk

 1. Een klager wendt zich tot de beklaagde op wie de klacht betrekking heeft om te trachten op deze wijze tot een oplossing te komen.
 2. De beklaagde verplicht zich om, wanneer de klager hierom verzoekt, een tegen hem gerichte klacht met de klager op zo kort mogelijke termijn (maar binnen twee weken) te bespreken, en te trachten tot een oplossing te komen.

4. Criteria klachtenbehandeling

Het opleidingsinstituut hanteert de volgende ontvankelijkheidcriteria van een klacht:

 1. De klacht moet het rechtstreekse belang van de klager hebben geschaad;
 2. De klacht moet schriftelijk en aangetekend zijn ingediend bij opleidingsinstituut Prevenzis;
 3. Voorval en klacht moeten binnen termijn van redelijkheid en billijkheid worden ingediend, voor zover er geen wettelijke termijn worden gesteld.

In alle andere gevallen wordt een klacht als niet ontvankelijk bestempeld.

5. De feitelijke behandeling van de klacht

 1. Binnen 2 weken na ontvangst van de klacht neemt opleidingsinstituut Prevenzis of een gedelegeerde van opleidingsinstituut Prevenzis contact op met de klager om ontvangst en (niet) ontvankelijkheid van de klacht te melden. Tevens wordt de procedure klachtenafhandeling conform dit reglement toegelicht.
 2. Opleidingsinstituut Prevenzis stelt een onderzoek in naar de feiten waarop de klacht betrekking heeft. Daarbij stelt het opleidingsinstituut de klager in de gelegenheid om een schriftelijke toelichting te geven op de gedragingen waarover is geklaagd.
 3. Ten behoeve van het onderzoek kan onderwijsinstituut Prevenzis gerichte informatie inwinnen en relevante stukken inzien met schriftelijke toestemming van de klager of diens wettelijke vertegenwoordiger dit met uitzondering van gegevens die betrekking hebben op derden.

6. De afhandeling van de klacht

 1. Opleidingsinstituut Prevenzis stelt, binnen 6 weken na ontvangst van de klacht, de klager schriftelijk en met reden omkleed in kennis van haar oordeel.
 2. Indien de organisatie niet in staat is om binnen de in Artikel 26, punt 6.a gestelde termijn tot een gewogen oordeel (conform dit reglement) te komen stelt zij met redenen omkleed de klager en/of degene over wie is geklaagd hiervan op de hoogte. Daarbij geeft zij de termijn aan binnen welke zij in redelijkheid tot een oordeel kan komen.

7. Beëindiging van de procedure

De klachtprocedure is geëindigd wanneer:

 1. Opleidingsinstituut Prevenzis met overeenstemming van de klager de klacht heeft behandeld;
 2. De klager schriftelijk te kennen heeft gegeven af te zien van verdere klacht- behandeling middels het intrekken van de klacht;
 3. De klager en de beklaagde geen overeenstemming hebben bereikt over de afhandeling van de klacht.

Artikel 27: Beroepsrecht

1. Commissie van Beroep

 1. Aan opleidingsinstituut Prevenzis is een Commissie van Beroep verbonden. De Commissie van Beroep beslist over door de Studenten ingestelde beroepen.
 2. De ‘Federatie van Opleidingen in de Natuurlijke Geneeswijzen’ (FONG) acteert als i.c. vormt de Commissie van Beroep en is bereikbaar via: FONG, t.a.v. Commissie van Beroep, Prinsenhof 1  6666 CA  Heteren en/of via email secretariaat@fong.nl
 3. Aan het inschakelen van i.c. de bemiddeling door de Commissie van Beroep zijn voor de klager geen kosten verbonden; FONG factureert de kosten direct aan opleidingsinstituut Prevenzis.
 4. De uitspraak van de Commissie van Beroep is bindend voor alle betrokkenen.

2. Beroepsrecht

 1. Een Student die rechtstreeks in zijn belang is getroffen door besluiten van het Personeel van opleidingsinstituut Prevenzis door in dit Studentenstatuut geregelde aangelegenheden, kan hiertegen beroep aantekenen bij de Commissie van Beroep.
 2. Het beroep moet schriftelijk zijn ingediend bij onderwijsinstituut Prevenzis.
 3. Het voorval en de klacht moeten binnen termijn van redelijkheid en billijkheid worden ingediend, voor zover er geen wettelijke termijn worden gesteld. In alle andere gevallen wordt een klacht als niet ontvankelijk bestempeld
 4. Het aantekenen van beroep is niet mogelijk tegen die aangelegenheden die in door de wet gegeven voorschrift reeds inhoudelijk zijn geregeld.
 5. Als het in redelijkheid mogelijk is, wordt het besluit waartegen beroep is aangetekend, niet uitgevoerd, totdat de Commissie van Beroep uitspraak heeft gedaan. De Student moet hier bij het indienen van het beroep om vragen.
 6. De Commissie van Beroep beslist hierover zo spoedig mogelijk en deelt de beslissing met vermelding van redenen aan de betrokkenen mee.

3. De instelling van een beroep

 1. Het beroep wordt schriftelijk en met vermelding van redenen bij de Commissie van Beroep ingediend binnen een termijn van 14 dagen, te rekenen vanaf het moment waarop het besluit is genomen.
 2. Alvorens het beroep daadwerkelijk in behandeling wordt genomen, onderzoekt de Commissie van Beroep eerst of het mogelijk is om tot een minnelijke schikking te komen.
 3. De commissie doet binnen een maand na ontvangst van een beroep uitspraak.
 4. De betrokkenen hebben recht op inzage van stukken die betrekking hebben op het ingestelde beroep.

4. De zitting

 1. De Commissie van Beroep bepaalt op een zo kort mogelijke termijn de plaats en het tijdstip waarop de behandeling van het beroep zal plaatsvinden. De betrokkenen worden hiervan in kennis gesteld.
 2. De betrokkenen zijn verplicht te verschijnen op de zitting. De commissie kan desgewenst toestaan, dat betrokkenen ter zitting de hulp inroepen van anderen, ofwel getuigen en deskundigen ter zitting meebrengen. Een voorstel hiertoe moet uiterlijk vier dagen voor de zitting schriftelijk aan de commissie gedaan worden.
 3. De Commissie van Beroep kan zelf ook getuigen of deskundigen oproepen.
 4. Over de openbaarheid van de zitting beslist de Commissie van Beroep.

5. De uitspraak

 1. De uitspraak van de Commissie van Beroep is bindend voor de betrokkenen.
 2. De uitspraak van de Commissie van Beroep wordt – met vermelding van redenen – aan de betrokkenen schriftelijk toegezonden.
 3. In gevallen waarin onderwijsinstituut Prevenzis of het Management geen direct betrokkene bij het beroep is, wordt de uitspraak ook aan hen schriftelijk toegezonden.
 4. Het Management kan de uitspraak van de Commissie van Beroep onverbindend verklaren en vervangen door een ander besluit, als deze uitspraak strijdig is met de wet dan wel strijdig is met door de wet aan het Management opdragen taken en verantwoordelijkheden. Het Management deelt dit binnen veertien dagen na ontvangst van de uitspraak met vermelding van redenen schriftelijk aan de betrokkenen en de Commissie van Beroep mee.

Hoofdstuk 6: Slotbepalingen

Artikel 28: Slotbepaling

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist opleidingsinstituut Prevenzis ten aanzien van de te nemen voorzieningen.


[1] In de zeer nabije toekomst zal onderwijsinstituut Prevenzis, de Studentenraad vervangen door het Studentenforum. Het studentenforum heeft dezelfde bedoeling en mogelijkheden als de Studentenraad echter bestaat het Studentenforum uit vertegenwoordigers van alle groepen Studenten binnen Prevenzis, zowel van opleidingen als van cursusgroepen.

[2] In de zeer nabije toekomst zal onderwijsinstituut Prevenzis, de Studentenraad vervangen door het Studentenforum. Het studentenforum heeft dezelfde bedoeling en mogelijkheden als de Studentenraad echter bestaat het Studentenforum uit vertegenwoordigers van alle groepen Studenten binnen Prevenzis, zowel van opleidingen als van cursusgroepen.