Opleidingen op HBO-niveau zijn bedoeld om studenten op te leiden tot professioneel zorgverlener. Het zijn beroepsopleidingen die leiden tot startbekwaamheid.

De lesdagen bereid je voor aan de hand van zelfstudie met huiswerkvragen als leidraad.

Binnen de (vierjarige) opleiding worden alle onderwerpen behandeld die de (toekomstige) startend therapeut nodig heeft voor de uitoefening van zijn/haar beroep. Niet alleen de vakdiscipline wordt onderwezen, maar ook andere onderwerpen die therapeuten nodig hebben tijdens hun praktijkvoering passeren de revue, je wordt immers niet alleen therapeut maar ook ondernemer.

In het nieuwe studiejaar start bij Prevenzis de vernieuwde opleiding tot Neuromusculair Therapeut. De accreditatie hiervoor is in aanvraag. De opleiding beslaat vier leerjaren waarbij de eerste twee jaren de propedeusefase vormen en de laatste twee jaren de specialisatiefase.


Medio 2023 start Prevenzis met een nieuw leerjaar. Heb jij interesse? Laat het ons weten via het contactformulier!


Leerjaar 1

Sinds 1 januari 2017 moet elke zorgaanbieder over aantoonbaar voldoende medische basiskennis beschikken, om in aanmerking te (blijven) komen voor vergoeding door de zorgverzekeraars.

Onder andere het CPION (Centrum Post Initieel Onderwijs Nederland) is sinds 2013 belast met het toetsen van de basisopleidingen in de alternatieve zorg. De opleidingseisen hiervoor zijn opgesteld door PLATO (Platform Onderwijs, Opleiding en Organisatie) van de Universiteit Leiden, in opdracht van de zorgverzekeraars.

Na afronding van de opleiding Medische Basiskennis voldoe je aan de eisen van PLATO en ontvang je een Prevenzis diploma, geaccrediteerd door CPION.

Na afronding van de opleiding heb je kennis over de oorzaak, het verloop en de behandeling van veelvoorkomende ziektebeelden. Je ent in staat om een professionele anamnese af te nemen en weet wat een goede diagnosestelling inhoudt. Je ben je bewust van jouw mogelijkheden én beperkingen in therapeutische zin en herkent situaties waarin je de cliënt dient door te verwijzen.

Onderwerpen

Het grootste deel van de lesstof is opgebouwd aan de hand van de orgaansystemen. Bij ieder systeem wordt de anatomie en fysiologie besproken, waarna uitgebreid wordt ingegaan op de pathologie van het betreffende systeem; etiologie, diagnostiek, ziektebeloop en -behandeling worden bestudeerd.

Daarnaast wordt aandacht besteed aan farmacologie, levensloop, psychische aandoeningen, omgaan met wetenschappelijke informatie, therapeutische vorming, medische wetgeving en ethiek.

Toetsing

Elke lesdag wordt afgesloten met toets over de lesstof die die dag is behandeld.

In je portfolio worden gedurende deze module uitwerkingen verzameld van verwerkingsopdrachten. Het werken met een portfolio geeft de mogelijkheid om jouw eigen ontwikkeling meer richting te geven en deze voor jezelf en anderen zichtbaar te maken.

Het gemiddelde van de behaalde scores op de lesdagtoetsen tellen samen voor 60% mee in het eindcijfer voor de schriftelijke toetsing. Aan het einde van het studiejaar volgt een toets over pluis/niet pluis situaties waarvan het resultaat voor 40% meetelt.

 • De module wordt afgesloten met een mondeling assessment.
 • De MBK opleiding is bij Prevenzis is geaccrediteerd door CPION voor 40 EC
 • Omvang: 12 lesdagen en 11 zoombijeenkomsten (tussen de lesdagen door)

Uitgangspunt van deze module is de klassieke massage. Klassieke massage staat ook wel bekend als de Zweedse massage en vormt de basis voor vele andere vormen van massage zoals de sportmassage. De fysieke en mentale aspecten van welzijn vormen de kern van de klassieke massagebehandeling.

De klassieke massage is de basis van elke professionele masseur. Voor de lichaamsgerichte therapeut zijn de vaardigheden die benodigd zijn voor de klassieke massage eveneens van belang: de kwaliteit van de spieren en de huid vormen een belangrijke spiegel voor de gezondheid en het welbevinden van de mens.

Onderwerpen

Om de vaardigheden, behorende bij de klassieke massage, goed uit te kunnen voeren is kennis van fysiologie en anatomie van het menselijk lichaam noodzakelijk. Door deze module gelijk te laten lopen met de module Medische Basiskennis wordt bereikt dat de kennisbasis voor beide modules gelijktijdig verstevigd wordt.

De module is opgebouwd aan de hand van de volgende indeling van het menselijk lichaam:

– Onderzoek en behandeling onderste extremiteiten
– Onderzoek en behandeling rug
– Onderzoek en behandeling bovenste extremiteiten
– Onderzoek en behandeling schoudergordel
– Onderzoek en behandeling hoofd en buik

Bij elk onderdeel wordt de functionele anatomie kort behandeld, waarna wordt ingegaan op de indicaties en contra-indicaties bij het betreffende onderdeel. Daarnaast wordt onder meer aandacht besteed aan therapeutische vorming, communicatie, registratie, hygiëne en werkhouding. Aan de hand van casuïstiek wordt methodisch handelen geoefend.

Toetsing

In het portfolio worden gedurende deze module uitwerkingen verzameld van verwerkingsopdrachten. Praktijkstage maakt onderdeel uit van deze module.

 • De module wordt afgesloten met een vaardighedentoets.
 • Omvang: 8 lesdagen
 • Vrijstelling is mogelijk op basis van een NGS of ACE erkend diploma Sportmassage

Het gebruik van elastische tape is als therapievorm relatief nieuw. Er bestaan verschillende therapievormen die gebruik maken van elastische tape zoals ‘Medical taping’ en ‘Kinesio taping’.

Met het aanbrengen van elastische tape op de huid kan mechanische en sensorische invloed uitgeoefend worden op eigenschappen van verschillende soorten weefsel. Deze module behandelt de basisbeginselen van het gebruik van elastische tape in de praktijk.

Na een theoretische inleiding over de mogelijke effecten van het gebruik van elastische tape en de wetenschappelijke onderbouwing daarvoor, wordt aan de hand van verschillende soorten indicaties het gebruik van de tape in de praktijk geoefend.

Onderwerpen

– Werking van elastische tape
– Basistechnieken
– Indicaties en contra-indicaties

Toetsing

In het portfolio worden gedurende deze module uitwerkingen verzameld van verwerkingsopdrachten.

 • Omvang: 2 lesdagen

Leerjaar 2

In deze module leer je hoe en wanneer mindfulness ingezet kan worden als onderdeel van de therapie. De module is gericht op zelfontwikkeling alsook op integratie van mindfulness in de therapie. Kenmerkend voor deze module is dat jouw persoonlijke ontwikkeling en bewustwording een belangrijke rol speelt. Jij zelf bent immers het belangrijkste instrument dat je als toekomstig therapeut voorhanden hebt. Het is dus zaak dat jij er als persoon en als professional klaar voor bent om anderen te begeleiden. Je krijgt hiertoe handvatten aangereikt om je persoonlijk mindfulness eigen te maken. Naast het begeleiden van aandachtsoefeningen bij cliënten is ook aandacht voor het bespreken van de (mogelijke) effecten ervan met de cliënt.

Onderwerpen:

 • Ontwikkeling van mindfulness
 • Wetenschappelijke onderbouwing voor toepassing van mindfulness als onderdeel van therapie
 • Mindfulness-oefeningen doen en begeleiden
 • Indicaties
 • Therapeut zijn: bewust omgaan met eigen krachten en beperkingen
 • Inzicht ontwikkelen in wat je als therapeut meebrengt en hoe je goed voor je zelf en de cliënt kunt zorgen

Toetsing:

Tijdens de module voert de student een begeleidde mindfulness-sessies uit, die hij/zij zelf organiseert en waarover hij/zij ook een reflectieverslag schrijft.


Omvang:

8 halve dagen, verspreid over leerjaar 2

Uit een groot Europees onderzoek blijkt dat één op de vijf mensen lijdt aan chronische pijnklachten. In Nederland gaat het daarbij om zo’n drie miljoen mensen. Werken met mensen met chronische pijn vormt dan ook een uitdaging voor de therapeut.  De therapeut kan een bijdrage leveren aan het voorkómen van chronische pijn. Ondanks de hoge prevalentie is een adequate behandeling van chronische pijn meestal niet voorhanden. Veel therapeuten zien in hun klantenkring mensen die een lange tocht langs allerlei behandelaars en evenzoveel medische onderzoeken achter de rug hebben. Als therapeut kom je mensen tegen in de praktijk die jarenlang pijnmedicatie gebruiken. De kosten voor het onderzoek naar, en de medische behandeling van chronische pijn zijn hoog. Daar bovenop komen nog de maatschappelijke kosten als gevolg van werkverzuim en arbeidsongeschiktheid.

De afgelopen decennia is veel onderzoek gedaan naar het ontstaan en de behandeling van chronische pijn. We krijgen steeds beter inzicht in de wijze waarop de pijn ontstaat en waarom de pijn niet verdwijnt.  Deze kennis kan ook therapeuten helpen die in hun praktijk in contact komen met mensen met langer bestaande, onverklaarbare pijnklachten. Door goed samen te werken in de zorgketen kan de therapeut een bijdrage leveren aan het verminderen van pijn, de juiste manier van omgang met de pijn en aan een betere kwaliteit van leven.

Als doelstelling voor de module geldt dat cursisten inzicht krijgen in huidige (neuro)wetenschappelijke inzichten in chronische pijn en hoe deze van nut kunnen zijn voor de cliënt. De therapeut is na deze module in staat om kennis over te dragen over chronische pijn en de rol die sensitisatie daarbij speelt. In deze module is ook ruimte gereserveerd voor vaardigheidstraining en het uitwerken van eigen casuïstiek.

Onderwerpen:

 • Pijn binnen het biopsychosociale gezondheidsmodel
 • Prevalentie van pijn
 • Fysiologie van pijn
 • Soorten pijn
 • Pijn bij kanker
 • Medische behandeling van pijn
 • Pijneducatie

Toetsing:

In het portfolio worden gedurende deze module uitwerkingen verzameld van verwerkingsopdrachten (waaronder het schrijven van een case-report).

De module wordt afgesloten met een theorietoets.

Omvang: 5 dagen

Het handelen van de therapeut in het individuele contact met de cliënt is nauw verbonden met cumulatie van kennis: iedere volgende cliënt wordt gezien tegen de achtergrond van kennis over en ervaring met vergelijkbare cliënten. Daarbij kan het gaan om ervaringen met eigen cliënten uit het verleden, om kennis vanuit de opleiding of leerboeken, om wat men van collega’s of uit de media hoort, en om wat zich via wetenschappelijke tijdschriften en het internet aandient.

Ook in de complementaire zorgverlening heeft  de ‘Evidence based’  en ‘practice based’ therapie  inmiddels een plek. ‘Wetenschappelijk’ houdt in dat de kennis waarop de therapeutische beslissingen en handelingen gebaseerd zijn generaliseerbaar is, dat wil zeggen, van toepassing is op vergelijkbare cliënten met vergelijkbare problemen. Wetenschappelijk onderzoek en onderzoeksmethodologie zijn van belang voor elke discipline in de gezondheidszorg, en voor iedere (toekomstige) hulpverlener. Om die reden wordt in deze module aandacht besteed aan de methodologie van wetenschappelijk onderzoek.

Onderwerpen:

 • literatuur: interpreteren van wetenschappelijke literatuur; “kritisch handelen gebaseerd op bewijsmateriaal’
 • schrijven case study (zie module pijn)
 • klinimetrie

Toetsing:

In het portfolio worden gedurende deze module uitwerkingen verzameld van verwerkingsopdrachten.

Omvang: 3 dagen

Onze gezondheid wordt beïnvloed door onze leefstijl en door onze leefomgeving. Op het gebied van leefstijl zijn er zowel gunstige als ongunstige ontwikkelingen. Minder mensen roken en meer mensen bewegen, maar meer mensen zijn te zwaar. Ongezond gedrag is verantwoordelijk voor bijna 20 procent van de ziektelast (bron RIVM). Deze module gaat in op de invloed van leefstijl op de gezondheid en het welbevinden van mensen. In de module wordt gestuurd op goede coachvaardigheden om te leren hoe je de cliënt bewust maakt van zijn of haar vermogen om regie te nemen over zijn of haar gezondheid. Je oefent het analyseren en coachen met je cliënt, op jezelf en met medestudenten. Zo kom je in aanraking met meerdere cases en meerdere aanpakken, waardoor je jouw eigen unieke stijl gaat ontwikkelen.

Onderwerpen:

 • Invloed van leefstijl op gezondheid
 • Leefstijl gerelateerde aandoeningen

Toetsing:

In deze module staat praktijkleren centraal. Je toont middels casuïstiek aan dat je het geleerde in de praktijk kunt brengen.

Omvang: 4 dagen

Met een goede voorbereiding op het starten van een eigen praktijk heeft de startende therapeut een veel grotere kans van slagen te hebben. Na deze module beschik je over alle benodigde informatie om van jouw eigen praktijk een succes te maken.

Onderwerpen:

 • Het starten van een eigen praktijk
 • Opstellen van een ondernemingsplan
 • Hoe werf ik cliënten?
 • Ik heb een klacht, hoe te handelen
 • Wet- en regelgeving
 • Verzekeringen

Toetsing:

In het portfolio worden gedurende deze module uitwerkingen verzameld van verwerkingsopdrachten.

Omvang: 2 dagen. Deze module bevat een aantal webinars.

De student maakt een keuze uit de volgende keuzemodulen (in totaal 2 lesdagen)

Keuzemodules

Met een goede voorbereiding op het starten van een eigen praktijk heeft de startende therapeut een veel grotere kans van slagen. Na deze module beschik je over alle benodigde informatie om van jouw eigen praktijk een succes te maken.

Onderwerpen:

 • Het starten van een eigen praktijk
 • Opstellen van een ondernemingsplan
 • Hoe werf ik cliënten?
 • Omgaan met klachten
 • Wet- en regelgeving
 • Verzekeringen

Toetsing:

In het portfolio worden gedurende deze module uitwerkingen verzameld van verwerkingsopdrachten.

Omvang: 2 dagen. Deze module bevat een aantal webinars.

De student maakt een keuze uit de volgende keuzemodulen (in totaal 2 lesdagen)


Leerjaar 3 – specialisatie NMT

In deze module leer je de locatie van veel triggerpoints te vinden met de daarbij behorende uitstralingsgebieden. Je krijgt informatie over kenmerken en activatie van triggerpoints.

In deze praktijkgerichte opleiding komen zowel het bovenste kwadrant als het onderste kwadrant aan bod en behandel je ruim 80 spieren.

Gedurende de opleiding ga je het bijbehorende uitstralingsgebied steeds beter (her)kennen en leer je triggerpoints in het gehele lichaam op te sporen en te behandelen met verschillende technieken (met uitzondering van Dry Needling). Per twee lesdagen wordt steeds een bepaalde pijnregio behandeld.

Onderwerpen:

 • Wetenschappelijke onderbouwing
 • Fysiologie van triggerpoints
 • Het ontstaan van Triggerpointtherapie
 • Het herkennen van het Myofasciale Pijnsyndroom
 • Het leren van focale en uitstralingspijngebieden
 • Factoren die van invloed zijn op het ontstaan en onderhouden van chronische pijn
 • Het werken vanuit spierkettingen (Muscle chains)
 • Klinisch redeneren vanuit bio-psycho-sociaal model
 • Palpatietechnieken: de triggerpointlocaties leren voelen
 • Manuele behandeling van triggerpoints
 • Het gebruik van stretchingtechnieken en spierkrachttraining (zie ook module trainingsleer)
 • Advisering rond triggerpoints

Toetsing:

In het portfolio worden gedurende deze module uitwerkingen verzameld van verwerkingsopdrachten. De module wordt afgesloten met een vaardigheidstoets

Omvang: 12 dagen.

Fascie wordt gezien als een verbindend orgaan met zowel lokale als globale functies. Door deze samenhang speelt dit weefsel een uiterst belangrijke rol in de informatievoorziening, de houding en de beweeglijkheid van het lichaam.  

Om de werking van de fascie in al haar facetten te kunnen bevatten, is alleen de anatomische en fysiologische kennis niet voldoende. De fascie onderhoudt een complexe relatie met alle andere structuren en weefsels in het menselijk lichaam. Vanwege deze complexiteit vraagt het om een andere kijk om dit fascinerende systeem te kunnen bevatten.  Het opdoen van praktische vaardigheden is hierbij van essentieel belang.   

De theorie omtrent de opbouw, fysiologie, embryologie en anatomie van fasciale structuren komt aan de orde, maar het zwaartepunt van deze cursus ligt op de praktische vaardigheden. 

Na het volgen van deze module heb je theoretische kennis omtrent het fasciale systeem, heb je kennis gemaakt met praktische vaardigheden met betrekking tot het onderzoek naar en de behandeling van de fascie en ben je in staat om fasciale restricties, zowel lokaal als in een keten, op te sporen en te behandelen.  Tevens ben je instaat om dit integreren in de totale behandeling als neuromusculair therapeut. 

Onderwerpen:

 • Het belang van fascie, fasciale technieken
 • verdieping van palpatoire vaardigheden op verschillende niveau’s (oppervlakkig en dieper); 
 • onderzoek van myofasciale ketens; 
 • detecteren van fasciale restricties; 
 • bepalen van behandelstrategie; 
 • diverse behandelmethoden als: 
 • Fascial release therapie; 
 • Myofascial release therapie; 
 • Neurofascial release therapie; 
 • directe en indirecte behandeling. 

Toetsing:

In het portfolio worden gedurende deze module uitwerkingen verzameld van verwerkingsopdrachten. De module wordt afgesloten met een casustoets.

Omvang: 5 dagen.

Bij de behandeling van triggerpoints zijn spieroefeningen vaak geïndiceerd. Om op een adequate manier cliënten spieroefeningen te laten uitvoeren is kennis van trainingsleer noodzakelijk.

Onderwerpen:

 • Basis inspanningsfysiologie
 • Trainingsprincipes
 • Diagnostiek
 • Klinimetrie
 • Opstellen en evalueren van een behandelplan/oefenschema

Toetsing:

In het portfolio worden gedurende deze module uitwerkingen verzameld van verwerkingsopdrachten. De module wordt afgesloten met een theorietoets

Omvang: 3 dagen.


Leerjaar 4 – specialisatie NMT

Bekwame triggerpointtherapeuten kunnen triggerpoints in spieren voelen als verhardingen. Triggerpoints (MTrP’s) komen voor in dwarsgestreepte spieren en zijn verantwoordelijk voor een focale of gerefereerde pijn elders in het lichaam.

Triggerpoints kennen een duidelijke neurofysiologische achtergrond. Onder andere de fascia met haar rijke innervatie een medespeler die niet onderschat mag worden. Dry Needling is een ‘tool’ dat gebruikt wordt bij de myofasciale therapie om de spier te deactiveren.

Uit wetenschappelijk onderzoek is bekend dat het inbrengen van een naaldje mechanische en biochemische reacties geeft in de spier die helpen bij pijnvermindering. Daarbij is ook het zenuwstelsel betrokken. Door het inbrengen van de naald treedt er namelijk een reflex op, waardoor er een kortdurende spiercontractie optreedt.

In deze praktijkgerichte opleiding komen zowel het bovenste kwadrant als het onderste kwadrant aan bod en behandel je ruim 80 spieren.

Gedurende de opleiding ga je het bijbehorende uitstralingsgebied steeds beter (her)kennen en leer je triggerpoints in het gehele lichaam op te sporen en te behandelen met verschillende technieken (met uitzondering van Dry Needling). Per twee lesdagen wordt steeds een bepaalde pijnregio behandeld.

Onderwerpen:
– Triggerpoints en referred pain in relatie tot spierkettingen (Muscle Chains)
– Onderzoek en behandeling van myofasciale triggerpoints in ruim 80 spieren middels Dry Needling
– Segmentale relaties tussen triggerpoints

– Casuïstiek integratie
– Differentiaal diagnostiek: bespreken van de belangrijkste rode vlaggen in bepaalde gebieden
– Differentiaal diagnostiek: praktische uitwerking van het theoretische deel (reflextesten – weerstandstesten – passieve en actieve stabiliteitstesten -sensitiviteitstesten)
-Nabehandeling en advisering

Toetsing:

In het portfolio worden gedurende deze module uitwerkingen verzameld van verwerkingsopdrachten. De module wordt afgesloten met een vaardighedentoets.

Omvang:

14 dagen

Om af te studeren als NMT werk je in je laatste jaar van je opleiding aan een afstudeeropdracht. Het onderwerp wordt in overleg met de afstudeerbegeleider bepaalt en kan van alles zijn. Voorbeelden van onderzoeksvragen zijn:

 • Wat kan een NMT-er betekenen voor een sportvereniging?
 • Welke rol kan een NMT-er vervullen in de sportzorg-keten?
 • Welke rol kan een NMT-er vervullen in een multidisciplinair pijnbehandelingsteam?
 • Wat is de evidentie van een ……behandeling?

Van belang is functionaliteit (wie of wat heeft hier iets aan), de motivatie van de student en de ontwikkeling van NMT als beroepsgroep.


Stage

Naast de modules, die je volgt in het derde en vierde leerjaar, is stage een belangrijk onderdeel van je specialisatiefase tot NeuroMusculair Therapeut.