Prevenzis neemt uw privacy zeer serieus en zal op een veilige wijze uw persoonsgegevens verwerken en gebruiken. In deze privacyverklaring wordt het door ons gevoerde beleid met betrekking tot privacy beschreven. We raden u aan dit document zorgvuldig door te lezen. Wanneer u vragen heeft over ons privacy-beleid kunt u contact opnemen via administratie@prevenzis.nl.  

Verwerken van persoonsgegevens 

Prevenzis kan uw persoonsgegevens moeten verwerken omdat u gebruik maakt van de diensten van Prevenzis en/of omdat u door middel van het contactformulier op de website uw gegevens aan Prevenzis verstrekt. Afhankelijk van de diensten die u bij Prevenzis afneemt, kunnen wij de volgende persoonsgegevens verwerken: 

 • NAW-gegevens;
 • Geslacht;
 • E-mailadres; 
 • Telefoonnummer;
 • BTW- nummer;
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld door u op de website te registreren. 

Voor welke doeleinden worden uw persoonsgegevens verwerkt? 

Prevenzis verwerkt deze gegevens uitsluitend voor het doel waarvoor u deze heeft opgegeven. Het betreft hier de volgende, mogelijke, doelen: 

 • Verzending van informatie over ons onderwijsaanbod en diensten in het algemeen;
 • Inschrijving als student voor een opleiding, cursus of bij-/nascholing;
 • Om andere diensten, geen onderwijs zijnde, aan u te kunnen verlenen;
 • Om, op uw verzoek, contact met u te kunnen opnemen;
 • Ten behoeve van afhandeling van betaling van bij ons afgenomen diensten;
 • Voor de verzending van nieuwsbrieven;
 • Andere, hierboven niet genoemde doelen, waarvoor uw persoonsgegevens noodzakelijk zijn.

Gebruik door derden 

Prevenzis verstrekt uw persoonsgegevens uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u. 

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is. 

Beveiliging 

Prevenzis gaat serieus om met de bescherming van uw persoonsgegevens en neemt dan ook preventief passende maatregelen om uw gegevens zo goed mogelijk te beschermen tegen verlies, misbruik, onbevoegde toegang en ongewenste openbaarmaking. 

Bewaartermijn 

Prevenzis bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor uw gegevens worden verzameld. Als u niet langer bent aangesloten bij Prevenzis worden uw persoonsgegevens verwijderd, tenzij er sprake is van een wettelijke bewaartermijn. Wel blijven persoonsgegevens van een persoon die een opleiding, cursus of bij-/nascholing hebben gevolgd voor onbepaalde tijd bewaart in het systeem ten behoeve van gevolgde opleidingsgegevens en het eventueel later in kunnen stromen in vervolgopleidingen, tenzij aangegeven wordt om de gegevens te verwijderen.

Geheimhouding

Prevenzis is gehouden al uw gevoelige informatie, bestaande uit bedrijfsmatige of personele gegevens, waarvan Prevenzis weet of behoort te weten dat deze vertrouwelijk zijn, geheim te houden. Deze geheimhoudingsplicht geldt zowel tijdens als na afloop van de overeenkomst. 

Cookies 

Prevenzis gebruikt alleen functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein bestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Met de analytische cookies krijgen wij beter inzicht in het functioneren van de website. Op deze manier kunnen wij onze website optimaliseren. 

Uw rechten 

U heeft het recht om uw gegevens in te zien, aan te passen, of te verwijderen. Als u meer informatie wenst over de beveiliging van uw persoonsgegevens, of als u een verzoek tot inzage, aanpassing of verwijdering wilt indienen, neem dan contact op via administratie@prevenzis.nl. U heeft het recht om ons bepaalde gegevensverwerking te ontzeggen. Dit kan echter gevolgen hebben voor onze dienstverlening aan u. Tenslotte heeft u recht op data-portabiliteit: u kunt een verzoek doen om uw gegevens, voor zover die bij ons bekend zijn i.c. verwerkt worden, aan u over te dragen in een veelgebruikt formaat. 

Als u het gevoel heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn, kunt u contact opnemen. Als we er onverhoopt samen niet uitkomen, kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens via de volgende link: https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Social-media 
Belangrijke informatie en nieuwtjes zijn terug tevinden op onze social-media-kanalen. Op de contactpagina op onze website zijn buttons naar deze platforms geplaatst. Lees de privacy-verklaringen van deze platforms om te weten hoe zij omgaan met privacy. Wij maken gebruik van de volgende social-media-kanalen: 

 • Facebook 
 • Instagram 
 • YouTube 
 • LinkedIn 
 • Twitter 
   

Nieuwsbrief 
U kunt zich via onze website aanmelden voor de nieuwsbrief. Zo blijft u op de hoogte van onze aanbiedingen, acties en nieuwtjes. Als u geen nieuwsbrieven meer wilt ontvangen, kunt u zich afmelden via de link onderaan de nieuwsbrief.

Wijziging privacy-verklaring 

Deze privacy-verklaring kan door ons te allen tijde worden gewijzigd. Wij raden u daarom aan de privacyverklaring regelmatig te raadplegen, om op de hoogte te blijven van ons privacy-beleid.

Contactgegevens 

Wanneer u contact wilt opnemen met Prevenzis, kunt u ons als volgt bereiken: 

Straatnaam en nummer:              Haven West 9 

Postcode en plaats:                        7731 GS, Ommen 

Telefoonnummer:                          0529 712 527

E-mailadres:                                    administratie@prevenzis.nl 

NB: Al onze docenten, onderwijs-assistenten en overig personeel hebben een zogenaamde “Verwerkers overeenkomst” ondertekend. In de verwerkers-overeenkomst is vastgelegd hoe zij met persoonlijke gegevens dienen om te gaan, data-lekken dienen te melden en is de geheimhoudingsplicht geregeld.
Nieuwe docenten, onderwijs-assistenten en overig personeel dienen, voorafgaand aan de start van uitvoering van werkzaamheden bij Prevenzis, deze verwerkers-overeenkomst ook te ondertekenen.