Een pdf-bestand van de Leveringsvoorwaarden is HIER te downloaden.

Versie december 2019

Artikel 0 – Toepasbaarheid

0.1          Deze Algemene Voorwaarden bestaat uit twee delen

 • Deel 1 is van toepassing op het onderwijsaanbod van Prevenzis
 • Deel 2 is van toepassing op de producten van Prevenzis.

Deel 1 (mbt Onderwijsaanbod)

Artikel 1 – Definities

Onderwijsinstituut Prevenzis Kortweg: Prevenzis. De gebruiker van deze Algemene Voorwaarden.
Deelnemer De natuurlijke persoon waarmee Prevenzis als opleidingsinstituut een overeenkomst voor het leveren/verzorgen van onderwijs heeft gesloten.
Onderwijsaanbod Al het, door Prevenzis, aangeboden onderwijs (zowel opleidingen, cursussen, workshops als bij-/nascholing).
Opleiding Door Prevenzis aangeboden beroepsvoorbereidende opleiding.
Hbo-conform onderwijsOnderwijs op Hbo-niveau Door Prevenzis aangeboden onderwijs dat door een onafhankelijk accreditatie instituut is geaccrediteerd waarbij het onderwijsniveau is vastgesteld als zijnde op Hbo-niveau. Het Hbo-conform onderwijs/Onderwijs op Hbo-niveau is geen bacheloropleiding zoals bedoeld in het reguliere Hbo-onderwijs, dat door de NVAO is geaccrediteerd.
Inschrijving De aanmelding onderwijsaanbod van Prevenzis waarvan tenminste de aanbetaling op rekening van Prevenzis is bijgeschreven.
Schriftelijk Per brief of e-mail.

Artikel 2 – Algemeen

2.1          Deze Algemene Voorwaarden gelden voor alle aanbiedingen en overeenkomsten tussen Prevenzis en de Deelnemer.
NB: In deze is een Deelnemer ten alle tijden een particuliere afnemer van onderwijs.

2.2          Afwijkingen kunnen alleen schriftelijk met Prevenzis overeengekomen worden.

2.3          Inschrijving (en het voldoen van de aanbetaling) wordt geacht een overeenkomst tussen Prevenzis en Deelnemer te zijn waarbij Prevenzis een leveringsplicht heeft (onder de ontbindende voorwaarden zoals vermeld in artikel 5) en de Deelnemer een betalingsverplichting heeft voor het Onderwijsaanbod waarvoor hij heeft ingeschreven.

2.4          De Algemene Voorwaarden zijn ook van toepassing op alle overeenkomsten met Prevenzis waarbij voor de uitvoering derden dienen te worden betrokken.

2.5          Overal waar in deze Algemene Voorwaarden de mannelijke vorm wordt gebruikt ten behoeve van de leesbaarheid, mag en kan de vrouwelijke vorm worden ingevuld.

2.5          Als een deel van deze Algemene Voorwaarden vervalt of wijzigt, blijft het overige deel volledig van toepassing.

Artikel 3 – Inschrijvingen

3.1          Inschrijven voor Onderwijsaanbod vindt plaats via de website. (Aan)betaling vindt tijdens dit proces plaats door middel van een (iDEAL) overboeking.

3.2          Inschrijvingen worden in volgorde van binnenkomst behandeld.

3.3          Prevenzis bevestigt de Inschrijving schriftelijk.

3.4          Pas nadat Prevenzis het totale opleidingsbedrag heeft ontvangen, of, in het geval van betaling in  termijnen, een aanbetaling en een incassomachtiging heeft ontvangen, is Prevenzis verplicht tot het leveren van het Onderwijsaanbod.

3.5          Prijzen, vermeld op de website en/of in andere vormen van communicatie over het Onderwijsaanbod, zijn opgegeven in Euro’s.

3.6          Over het Onderwijsaanbod wordt BTW berekend, tenzij anders is aangegeven.

3.7          Alle prijzen, zoals opgegeven op de website en/of in andere vormen van communicatie over het Onderwijsaanbod, zijn bedoeld voor particulieren.

Artikel 4 – Uitvoering van de overeenkomst

4.1          Prevenzis zal zich naar beste kunnen inspannen om de overeengekomen dienstverlening te leveren.

4.2          Prevenzis kan geen resultaatgarantie afgeven, aangezien de Deelnemer aan bepaalde eindeisen moet voldoen die tijdens tests/toetsen en/of examens worden getoetst.

4.3          De dienstverlening richt zich alleen tot Deelnemer en niet tot bij de Deelnemer betrokken derden.

4.4          Voor zover, naar het oordeel van Prevenzis, een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, kan Prevenzis bepaalde werkzaamheden laten verrichten door derden.

4.5          De Deelnemer verstrekt door Prevenzis opgevraagde gegevens tijdig, volledig en correct.

4.6          Prevenzis is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan doordat de Deelnemer onjuiste en/of onvolledige gegevens heeft verstrekt.

4.7          Prevenzis is niet aansprakelijk voor schade aan of vermissing van materialen die door Deelnemer naar de opleiding zijn meegenomen.

4.8          De les-/werkruimten zullen tijdens de uitvoering van het Onderwijsaanbod  uitsluitend aan Prevenzis ter beschikking worden gesteld en tijdens pauzes zoveel mogelijk afsluitbaar zijn.

Artikel 5 – Overmacht, wijziging en annulering door Prevenzis

5.1          In het geval van onvoorziene omstandigheden kan Prevenzis de opleiding onderbreken, verplaatsen en/of annuleren. Voorbeelden van deze omstandigheden zijn:

 • Onvoldoende inschrijvingen voor een opleiding;
 • Ziekte van de docent of van benodigd ondersteunend personeel (bijvoorbeeld een Onderwijs Assistent);
 • Weersomstandigheden die het onverantwoord of ondoenlijk maken om te reizen;
 • Het niet kunnen beschikken over de opleidingsruimte of over noodzakelijk ondersteunend materiaal;
 • Onvoorziene verhoging van/in de kosten van een externe locatie.

5.2          Zo mogelijk vindt onderbreking, verplaatsing of annulering plaats in overleg met de Deelnemers, maar uiteindelijk beslist Prevenzis.

5.3          In het geval van overmacht aan de kant van Prevenzis, waaronder in deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan naast wat dat betreft in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waardoor Prevenzis niet in staat is haar verplichtingen na te komen, kan Prevenzis de opleiding onderbreken, verplaatsen en/of annuleren.

5.4          Prevenzis stelt de Deelnemer zo snel mogelijk schriftelijk op de hoogte van wijzigingen die van invloed kunnen zijn op zijn  deelname.

5.5          Verplaatsing naar een andere locatie kan nimmer grond vormen voor annulering.

5.6          Wanneer de Deelnemer aantoonbaar niet op gewijzigde data kan deelnemen, is kosteloos annuleren mogelijk en worden de reeds door Deelnemer verrichtte betalingen teruggestort, indien van toepassing onder aftrek van reeds gevolgde onderwijsbijeenkomsten en inschrijfgelden.

5.7          In het geval van annulering of wijziging van opleidingsdata, krijgt Deelnemer de gelegenheid aan een andere gelijkwaardige opleidingsactiviteit deel te nemen. Als er geen geschikte alternatieven voorhanden zijn, restitueert Prevenzis de betaalde inschrijfgelden. Een en ander wordt schriftelijk bevestigd.

5.8          Prevenzis is niet aansprakelijk voor schade die de deelnemer lijdt doordat de opleidingsactiviteit verplaatst, verschoven of geannuleerd is.

Artikel 6 – Wijziging en annulering door deelnemer

6.1          Op inschrijving voor onderwijs geldt 14 dagen bedenktijd.

6.2          De inschrijving geldt voor een bepaalde onderwijsactiviteit. Overheveling van de inschrijving naar een gelijksoortige onderwijsactiviteit op een andere datum of locatie is alleen mogelijk in overleg met en na toestemming van Prevenzis.

6.3          Annulering dient schriftelijk (per post) en ondertekend plaats te vinden. Al naar gelang de situatie restitueert Prevenzis een deel van het reeds betaalde bedrag. Als datum van de annulering hanteert Prevenzis de datum op de poststempel.

6.4          Het restitutiebedrag wordt als volgt berekend (hierbij conformeert Prevenzis zich aan de Leverings Voorwaarden van  de Branchevereniging Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO) die tot stand zijn gekomen in overleg met de Consumentenbond in het kader van de SER Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg en in werking zijn getreden  per 1 juli 2015):

 • Indien de overeengekomen prijs lager is dan € 50,- vindt geen restitutie plaats;
 • bij annulering tot twee maanden voor aanvang van het Onderwijsaanbod is de Deelnemer 10 % van de overeengekomen prijs verschuldigd met een minimum van € 50,-;
 • bij annulering tussen twee maanden en één maand voor aanvang van het Onderwijsaanbod is de Deelnemer 25% van de overeengekomen prijs verschuldigd met een minimum van € 50,-;
 • bij annulering korter dan één maand, maar langer dan 2 weken, voor aanvang van het Onderwijsaanbod is de Deelnemer 50% van de overeengekomen prijs verschuldigd met een minimum van € 50,-;
 • bij annulering minder dan twee weken voor aanvang van het Onderwijsaanbod is de Deelnemer de volledige, overeengekomen prijs verschuldigd.

6.5          Bij het voortijdig stoppen als gevolg van ziekte restitueert Prevenzis de deelnamekosten (minus € 50,- annuleringskosten) naar rato. Er moet dan wel een relevante doktersverklaring worden overlegd.

Artikel 7 – Betaling

7.1          De Deelnemer betaalt bij inschrijving per iDEAL of per overschrijving, eventueel in combinatie met een of meer incasso’s.

7.2          Bij betaling middels incasso geeft de Deelnemer bij Aanmelding een incassomachtiging af aan Prevenzis.

7.3          Indien een aangeboden incasso niet inbaar is wegens gebrek aan saldo, informeert Prevenzis de betrokken Deelnemer hierover en biedt na een week de incasso opnieuw aan.

7.4          Als een Deelnemer een incasso storneert, brengt Prevenzis € 35,- administratiekosten in rekening waarna de incasso, verhoogd met € 35,-, opnieuw zal worden aangeboden.

7.5          Schorsing kan nimmer een reden zijn voor wijziging in de betalingsverplichting van een Deelnemer. Ondanks schorsing blijft de betalingsverplichting onverkort/onverminderd van kracht.

7.6          Vrijstellingen, verkregen op verzoek van een Deelnemer, leiden niet tot vermindering van het bedrag waarvoor het betreffende onderwijs is aangeboden i.c. waarvoor een overeenkomst bestaat.

7.7          Indien een Deelnemer niet aan zijn betalingsverplichting voldoet, ook als het een incasso betreft,

 • stuurt Prevenzis na de vervaldatum een herinnering, waarbij de Deelnemer de mogelijkheid krijgt, binnen twee weken na de datum waarop de herinnering werd verstuurd, aan zijn betalingsverplichting te voldoen;
 • indien de Deelnemer na het verstrijken van de termijn, genoemd in de herinnering, alsnog niet aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan stuurt Prevenzis hem een aanmaning waarbij de Deelnemer alsnog de mogelijkheid krijgt, binnen twee weken na de datum waarop de aanmaning werd verstuurd, aan zijn betalingsverplichting te voldoen. In deze aanmaning wordt tevens aangegeven dat het bedrag dat de Deelnemer dient te voldoen, is verhoogd met de wettelijke rente en een verhoging van € 35,- administratiekosten. De deelnemer dient het volledige bedrag te voldoen.
 • Indien de Deelnemer na het verstrijken van de termijn, genoemd in de aanmaning, alsnog niet aan zijn  betalingsverplichting heeft voldaan, zal Prevenzis de vordering uit handen geven, waarbij de Deelnemer alle  gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening gebracht zullen worden.

7.8          Als tijdige betaling is uitgebleven, kan Prevenzis de Deelnemer schorsen  en vervalt het recht op deelname aan de onderwijsactiviteit waarop de betaling van toepassing is. Prevenzis informeert de Deelnemer schriftelijk over de beslissing tot schorsing.

7.9          Voor restitutie van reeds betaalde bedragen hanteert Prevenzis de hierboven beschreven annuleringsregeling (Artikel 6).

7.10       Studieduurvertraging als gevolg van het niet met positief resultaat afronden van onderdelen van het overeengekomen onderwijs die toegang verlenen, of belemmeren, tot een ander/volgend deel van het overeengekomen onderwijs kan niet leiden tot vermindering van het overeengekomen bedrag of restitutie van een deel van dat bedrag. Zie voor de regeling rond Toetsing en Examinering Artikel 11.

Artikel 8 – Aansprakelijkheid

8.1          Prevenzis is niet aansprakelijk, behoudens in geval van opzet of grove schuld van de zijde van Prevenzis, voor enige directe en/of indirecte schade door welke oorzaak dan ook ontstaan aan eigendom van een Deelnemer.

8.2          Voor zover Prevenzis aansprakelijk is voor enige schade, zal de aansprakelijkheid beperkt zijn tot maximaal het bedrag dat door haar verzekering wordt gedekt. Tevens is elke vorm van aansprakelijkheid door Prevenzis beperkt tot maximaal de prijs van het gevolgde Onderwijsaanbod waarmee de schade een verband heeft.

8.3          Prevenzis is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.

8.4          Prevenzis is op geen enkele wijze aansprakelijk te stellen voor wat de Deelnemer na het gevolgde Onderwijsaanbod met de opgedane kennis doet.

8.5          De Deelnemer vrijwaart Prevenzis voor eventuele aanspraken van derden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden die aan de Deelnemer toerekenbaar is.

8.6          Prevenzis is op geen enkele wijze aansprakelijk te stellen voor welke schade dan ook die zou kunnen ontstaan als gevolg van het onderling oefenen van en op mededeelnemers voor, na of tijdens het gevolgde Onderwijsaanbod.

Artikel 9 – Auteursrecht

9.1          Het auteursrecht op de door Prevenzis aan de deelnemer ter beschikking gestelde materialen, inclusief de door Prevenzis samengestelde onderwijsboeken/readers en beschikbaar gestelde powerpointpresentaties, berust bij Prevenzis of diens rechtsverkrijger voor zover het auteursrecht niet  anders geregeld is.

9.2          Zonder schriftelijke toestemming van Prevenzis is het niet toegestaan het opleidingsmateriaal en/of de verstrekte documentatie te verveelvoudigen, openbaar te maken of ter beschikking te stellen aan derden. Het materiaal mag uitsluitend ten eigen behoeve (i.c. de studie) van Deelnemer gebruikt worden.

9.3          Prevenzis behoudt zich het recht voor tot het maken van beeldmateriaal tijdens de opleiding en dit te gebruiken voor Prevenzis opleidings- en promotieactiviteiten.  

9.4          Deelnemers worden, voorafgaand aan het maken van beeldmateriaal, hierover geïnformeerd en kunnen gemotiveerd aangeven hieraan niet te willen meewerken. Indien dit de deelname van de Deelnemer aan de betreffende onderwijsactiviteit belemmert, is dat geen grond tot annulering of restitutie van een deel van de overeengekomen kostprijs.

9.5          Prevenzis behoud zich het recht voor, de door uitvoering toegenomen kennis te gebruiken in Prevenzis activiteiten.

9.6          Het maken van geluids-, foto- of video-opnames door studenten/deelnemers tijdens de opleiding is in beginsel verboden maar, onder bijzondere omstandigheden, mogelijk na schriftelijke toestemming van Prevenzis.

Artikel 10 – Geheimhouding

10.1       Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is aangegeven of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

10.2       De Deelnemer geeft, met inschrijving voor Onderwijsaanbod, Prevenzis impliciet toestemming zijn persoonsgegevens op te slaan en te verwerken voor die doeleinden die passen bij de inschrijving (voor verdere informatie hierover wordt verwezen naar de Privacyverklaring van Prevenzis).

10.3       De aan Prevenzis verstrekte persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt ter vastlegging en uitvoering van de overeenkomst met Prevenzis, het verlenen van service en het informeren over andere activiteiten van Prevenzis, bijvoorbeeld d.m.v. een nieuwsbrief.

10.4       Mocht Deelnemer geen prijs stellen op informatie over andere activiteiten, dan kan dit schriftelijk aan Prevenzis worden gemeld en/of hij kan zich via de daartoe beschikbare mogelijkheid in de nieuwsbrief, hiervoor uitschrijven.

10.5       De aan Prevenzis verstrekte persoonsgegevens worden nimmer verstrekt aan derden, niet zijnde personen behorend bij het team van Prevenzis.

Artikel 11 – Toetsing en Examinering

11.1       Deelnemers die niet deelnemen aan een aangeboden toets en/of niet slagen voor een aangeboden toets kunnen eenmalig gebruik maken van een tweede mogelijkheid (als in herkansing), met uitzondering van het eindassessment.

11.2       Het niet deelnemen aan een toets wordt gelijkgesteld aan deelname aan die toets aangezien de Deelnemer de mogelijkheid is geboden de toets af te leggen.

11.3       Deelnemers die na de tweede mogelijkheid tot het afleggen van de toets (herkansing) een of meer extra toetsen willen afleggen (extra herkansingen) zal daarvoor per extra toets € 150,- in rekening worden gebracht, waarbij dat bedrag voorafgaand aan de toets moet zijn voldaan, met uitzondering van het eindassessment.

11.4       Indien het eindassessment tijdens de eerste toetsing niet wordt behaald, zal voor elke daarop volgende poging (als in herkansing) € 295,- in rekening worden gebracht.

11.5       Zowel voor tweede als extra toetsmogelijkheden (als in herkansingen) alsook voor tweede en extra assessments, zal het management van Prevenzis momenten aanwijzen waarop deze zullen plaats vinden, tenzij die tweede of extra toetsmomenten (bijvoorbeeld bij praktijktoetsen) op dezelfde dag/aansluitend aan de eerste toets plaats kunnen vinden.

11.6       Deelnemers die niet slagen voor een toets en tijdens het wederom aanbieden van hetzelfde Onderwijsaanbod (i.c. de module) door Prevenzis nogmaals deel willen nemen aan lessen, krijgen hiertoe in overleg met Prevenzis de gelegenheid waarbij hen per lesdag die zij volgen een bedrag van € 90,- in rekening zal worden gebracht. Dit bedrag dient voorafgaand aan deelname te worden voldaan.

11.7       Deelnemers die gebruik maken van de mogelijkheden zoals geboden in artikel 11.3 dienen zich te realiseren dat zij mogelijk studieduurvertraging oplopen (langer over de studie doen) aangezien

 • een volgende, aansluitend verzorgde, module wellicht uitsluitend toegankelijk is mits de voorgaande module met positief resultaat is afgerond;
 • een volgende module wellicht start voordat de module waarvoor extra herkansingen en/of extra studiedagen benodigd zijn en de mogelijkheid bestaat dat de extra toetsen (herkansingen) en/of studiedagen op dezelfde dag vallen.

Prevenzis kan voor de eventuele extra kosten, veroorzaakt door studievertraging, niet aansprakelijk gesteld worden.

11.8       Deelnemers die gebruik maken van de mogelijkheid geboden in artikel 11.4 dienen zich te realiseren dat zij mogelijk niet gelijktijdig met hun klas-/groepsgenoten kunnen worden gediplomeerd. Met hen zal in die situatie een afzonderlijk moment worden afgesproken waarop zij hun diploma in ontvangst kunnen nemen.

11.9       Als volledige betaling van de overeengekomen kosten van het Onderwijsaanbod niet heeft plaatsgevonden, verstrekt Prevenzis geen diploma’s of certificaten. Bovendien behoudt Prevenzis zich in die situatie het recht voor deelnemer te weren van het examen.

11.10     Resultaten van tentamens en examens van geslaagde deelnemers worden besproken noch ter inzage gegeven. Op verzoek kunnen resultaten van gezakte deelnemers worden besproken en uitsluitend aan de betreffende deelnemer ter inzage worden gegeven.

11.11     Deelnemers die niet deelnemen aan het examen of zakken voor het examen hebben recht op een gratis herkansing. Voorwaarde is dat wordt deelgenomen  aan het eerstvolgende examen dat aangeboden wordt door Prevenzis, anders vervalt dit recht.

11.12     Deelnemers die door persoonlijke omstandigheden niet op de gebruikelijke wijze, of groepsgewijs, een theorietoets kunnen afleggen, kunnen

 • onder overlegging van een dyslectie-verklaring gebruik maken van de mogelijkheid om langer over hun toets te mogen doen (verlenging bedraagt 15 minuten per half uur toetstijd),de toetsvragen op groot formaat (A3) krijgen en/of de toets afzonderlijk afleggen;
 • onder overlegging van een doktersverklaring of verklaring van een andere terzake deskundige, in overleg met Prevenzis op aangepaste wijze hun toets afleggen.

11.13     Voor praktijk-/praktische toetsen wordt geen toetsduurverlenging verleend maar kan, afhankelijk van de aard van de problematiek (te onderbouwen met een doktersverklaring of een verklaring van een andere terzake deskundige), in overleg met Prevenzis het afleggen van de toets individueel worden georganiseerd.

Artikel 12 – Bijzondere bepalingen

12.1       De Deelnemer verklaart dat hij tijdens deelname aan een Onderwijsaanbod in goede gezondheid is en fysiek en mentaal in staat is de fysieke en mentale oefeningen te doen. Deelname aan een oefening of toepassing van een methode door Prevenzis, haar docenten en assistenten en de Deelnemer is geheel vrijwillig. Prevenzis is niet aansprakelijk te stellen voor de gevolgen die deelname aan oefening of toepassing van een methode heeft voor een Deelnemer.

12.2       Prevenzis werkt niet met docenten, onderwijs-assistenten of Deelnemers met psychiatrische aandoeningen waarvan bekend is dat plotselinge aanvallen of andere ernstige negatieve reacties kunnen voorkomen, tenzij de opleiding onder verantwoordelijkheid van een arts of psychiater plaats vindt. De Deelnemer dient van tevoren te melden dat een dergelijke reactie mogelijk is. Prevenzis is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan doordat deze informatie niet vooraf is verstrekt.

12.3       Prevenzis behoudt zich het recht voor om Deelnemers die door hun gedrag of anderszins het normale verloop van de opleiding belemmeren of bemoeilijken, van verdere deelneming aan het Onderwijsaanbod uit te sluiten. Mocht dit gebeuren, dan bestaat geen mogelijkheid tot restitutie van de overeengekomen kosten . Mocht de Deelnemer de overeengekomen kosten nog niet volledig hebben voldaan, dan blijft hij verplicht tot betaling van het restant.

12.4       Deelnemers dienen tijdens de opleiding te voldoen aan algemeen aanvaarde normen voor lichaamshygiëne.

12.5       Wanneer Prevenzis gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen in dit opzicht heeft gedoogd, is dat geen argument om op het moment dat Prevenzis alsnog naleving van deze algemene voorwaarden vraagt, hieraan niet prompt te voldoen.

12.6       Prevenzis behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen indien dit gewenst of noodzakelijk is. Prevenzis zal de nieuwe Algemene Voorwaarden per direct op haar website publiceren en hiervan melding maken in het nieuwsgedeelte. Totdat dit is gebeurd, blijven de oude Algemene Voorwaarden van kracht.

12.7       Aan te schaffen lesmateriaal, boeken en posters zijn voor rekening van de Deelnemer, tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen.

12.8       Prevenzis aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele wijzigingen in het accreditatiebeleid van derden.

Artikel 13 – Geschillen

13.1       Op de Algemene Voorwaarden en elke overeenkomst met Prevenzis is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

13.2       Geschillen tussen Prevenzis en een Deelnemer worden bij uitsluiting voorgelegd aan de bevoegde rechter.

Artikel 14 – Acceptatie

14.1       Door het aanklikken van het betreffende vinkje tijdens de bestelling op de website (webwinkel) en door betaling van het inschrijfgeld aanvaardt de deelnemer bovengenoemde Algemene Voorwaarden.

Deel 2 (m.b.t producten)

Artikel 1 – Definities

Prevenzis De gebruiker van deze Algemene Voorwaarden.
Klant De natuurlijke persoon die in de webshop van Prevenzis een overeenkomst voor het leveren van artikelen, zowel Onderwijsaanbod als Producten heeft gesloten.
Onderwijsaanbod Al het, door Prevenzis, aangeboden onderwijs (zowel opleidingen, cursussen, workshops als bij-/nascholing).
Producten Onder producten worden beschouwd: Onderwijsaanbod aan particulieren (hierop is Deel 1 van deze Algemene Voorwaarden van toepassing), boeken, naalden, posters en alle andere eventuele aangeboden artikelen ten behoeve van het gebruik als (ondersteunend) lesmateriaal of te gebruiken tijdens de beroepsbeoefening tijdens of na een gevolgd Onderwijsaanbod van Prevenzis alsook onderwijsaanbod op verzoek/afspraak georganiseerd voor partijen niet zijnde particulieren.
Schriftelijk Per brief of e-mail.

Artikel 2 – Algemeen

2.1          Deze Algemene Voorwaarden gelden voor alle aanbiedingen en overeenkomsten tussen Prevenzis en de Klant.

2.2          Afwijkingen kunnen alleen schriftelijk met Prevenzis overeengekomen worden.

2.3          Bestelling (en het voldoen van de betaling) wordt geacht een overeenkomst tussen Prevenzis en de Klant te zijn waarbij Prevenzis een leveringsplicht heeft (onder de ontbindende voorwaarden zoals vermeld in artikel 5) en de Klant een betalingsverplichting heeft.

2.4          De Algemene Voorwaarden zijn ook van toepassing op alle overeenkomsten met Prevenzis waarbij voor de uitvoering derden dienen te worden betrokken.

2.5          Overal waar in deze Algemene Voorwaarden de mannelijke vorm wordt gebruikt ten behoeve van de leesbaarheid, mag en kan de vrouwelijke vorm worden ingevuld.

2.5          Als een deel van deze Algemene Voorwaarden vervalt of wijzigt, blijft het overige deel volledig van toepassing.

Artikel 3 – Aankoop

3.1          Op alle aankopen via onze webshop geldt de normale wettelijke bedenktijd.

3.2          Bestelling van Producten uit de webshop vindt plaats via de website. Betaling vindt tijdens dit proces plaats door middel van een (iDEAL) overboeking.

3.3          Bestellingen worden in volgorde van binnenkomst behandeld.

3.4          Pas nadat Prevenzis het totale bedrag voor de bestelling heeft ontvangen, is Prevenzis verplicht tot het leveren van het Product.

3.5          Prijzen, vermeld op de website en/of in andere vormen van communicatie over Producten, zijn opgegeven in Euro’s.

3.6          Over alle Producten wordt BTW berekend, tenzij anders is aangegeven.

3.7          Alle prijzen, zoals opgegeven op de website en/of in andere vormen van communicatie over het Onderwijsaanbod, zijn bedoeld voor particulieren.

Artikel 4 – Onderwijs ‘op bestelling’

4.1          Onder ‘Onderwijs op bestelling’ verstaat Prevenzis al dat onderwijs dat niet direct wordt

geleverd aan particulieren maar dat voor, namens, in opdracht van, of anderszins, wordt

besteld bij Prevenzis ten behoeve van een specifieke groep, ter uitbreiding van het eigen onderwijs van de opdrachtgever, ten behoeve van de leden van de opdrachtgever of anderszins, waarbij afspraken worden gemaakt over de wijze van aanbod en betaling.

4.2          Onder ‘Onderwijs op bestelling’ valt:

 • In company onderwijs:

De opdrachtgever spreekt een onderwijspakket af met Prevenzis dat uitsluitend binnen de eigen omgeving van de opdrachtgever zal worden uitgevoerd.

De opdrachtgever:

 • werft deelnemers en stuurt hun gegevens conform het format van Prevenzis door aan Prevenzis;
 • factureert het onderwijs aan haar deelnemers;
 • draagt zorg voor de onderwijsruimte met de voor het onderwijs benodigde middelen (beamer, behandeltafels, enz) en berekend de kosten van lokaalhuur door aan de deelnemers danwel treft hierover een afspraak met Prevenzis voor doorberekening;
 • draagt zorg voor de communicatie en werft voldoende deelnemers;
 • draagt zorg voor de gehele administratieve afhandeling.

Prevenzis:

 • levert het onderwijs inclusief docent(-en);
 • factureert het totaal overeengekomen bedrag aan de opdrachtgever.
 • Onderwijs op afspraak:

De opdrachtgever spreekt een onderwijspakket af met Prevenzis, waarbij de uitvoering plaats vind op een door Prevenzis te bepalen plaats.

De opdrachtgever:

 • werft deelnemers en stuurt hun gegevens conform het format van Prevenzis door aan Prevenzis.

Prevenzis:

 • levert het onderwijs inclusief docent(-en);
 • factureert het onderwijs aan de deelnemers;
 • draagt zorg voor de onderwijsruimte met daarin de voor het onderwijs noodzakelijke middelen;
 • draagt zorg voor de communicatie en de administratieve afhandeling.
 • Deelname aan beschikbaar onderwijs:

De opdrachtgever spreekt met Prevenzis de deelname van een aantal deelnemers aan een beschikbaar onderwijspakket af, waarbij dat onderwijs wordt uitgevoerd op de plaats waar dit door Prevenzis gepland is.

De opdrachtgever:

 • werft deelnemers en stuurt hun gegevens conform het format van Prevenzis door aan Prevenzis.

Prevenzis:

 • levert het onderwijs inclusief docent(-en);
 • factureert het onderwijs aan de deelnemers;
 • draagt zorg voor de onderwijsruimte met daarin de voor het onderwijs noodzakelijke middelen;
 • draagt zorg voor de communicatie en de administratieve afhandeling.

Een combinatie van bovenstaande vormen waarbij nadere afspraken worden gemaakt over de mogelijkheden tot deelname van anderen dan zij die vallen onder opdrachtgever, afwijkende regelingen kunnen worden getroffen rond facturering, administratie en verdere afhandeling.

Afhankelijk van de afspraken:

 • de opdrachtgever en/of Prevenzis werven deelnemers;
 • de opdrachtgever of Prevenzis factureert aan de deelnemers;
 • de opdrachtgever of Prevenzis draagt zorg voor de onderwijsruimte met daarin aanwezige noodzakelijke onderwijsmiddelen;
 • de opdrachtgever of Prevenzis draagt zorg voor de communicatie en/of administratieve afhandeling.

De opdrachtgever:

 • stuurt de gegevens van deelnemers conform het format van Prevenzis door aan Prevenzis.

Prevenzis:

 • levert het onderwijs inclusief docent(-en).

4.3          Bij ‘Onderwijs op bestelling’ gelden ten alle tijden de volgende afspraken:

 1. de ‘bestelling’ betreft altijd een minimaal afgesproken aantal deelnemers;
 2. de ‘bestelling’ betreft altijd een bepaald bedrag per deelnemer;
 3. bij afspraken volgens punt 1 en 2 geldt: indien het aantal deelnemers tussentijds wordt gewijzigd, zal het bedrag per deelnemer worden aangepast;
 4. desgewenst kan de opdrachtgever kiezen voor een totaalprijs waarbij een totaalbedrag wordt afgesproken voor een niet nader benoemd aantal deelnemers voor zover dit de mogelijkheden van de beschikbare lokaalruimte niet te boven gaan i.c. (bij deelname aan beschikbaar onderwijs) niet hoger kunnen zijn dan een afgesproken aantal of (bij deelname via een combinatievorm) in totaliteit niet hoger mag worden dan de capaciteit van het beschikbare lokaal;
 5. Prevenzis werft niet eerder docenten dan nadat partijen (Opdrachtgever en Prevenzis) zijn overeengekomen het onderwijs doorgang te laten vinden;
 6. vanaf het moment waarop docenten worden gecontracteerd voor het ‘Onderwijs op bestelling’ zijn de annuleringskosten van toepassing, zie artikel 4.5;
 7. met het werven van docenten wordt gelijktijdig de planning van het ‘Onderwijs op bestelling’ ingevuld aangezien deze planning afhankelijk is van de beschikbaarheid van de docenten en de lokaalruimte.

4.4          Indien in de afspraken is vastgelegd dat deelnemers door inschrijving via Prevenzis kunnen deelnemen aan het betreffende ‘Onderwijs op bestelling’ ter verlaging van de kosten geldt dat;

 • deze deelnemers kunnen deelnemen voor dezelfde prijs als de deelnemers die zich inschrijven via de opdrachtgever;
 • deze deelnemers mee tellen in het totaal aantal deelnemers waardoor mogelijk (eerder) de haalbaarheidsgrens wordt behaald (maar dus ook de lokaalcapaciteit eerder bereikt is);
 • Prevenzis deze deelnemers zelf zal factureren en registreren en de Opdrachtgever hiermee niet belasten.

4.5          Annulering

Ten aanzien van annulering van het ‘Onderwijs op bestelling’ geld:

Bij ‘deelname aan beschikbaar onderwijs’;

 • indien Prevenzis de bestelling moet annuleren door overmacht (zijnde: geen of onvoldoende beschikbare docenten of onvoldoende deelnemers) zal annulering kosteloos plaats vinden.
 • indien de opdrachtgever de bestelling annuleert zullen de navolgende kosten verhaald worden op de opdrachtgever:
  • indien het bedoelde onderwijs door de annulering geen doorgang meer kan vinden door een te laag aantal deelnemers:
   • bij annulering korter dan 1 maand voor aanvang/start uitvoering maar langer dan 2 weken voor aanvang/start uitvoering: 25% van de overeengekomen prijs (zijnde het minimale aantal deelnemers maal het bedrag per deelnemer) met een minimum van € 2500,- ;
   • bij annulering korter dan 2 weken voor aanvang/start uitvoering maar langer dan 1 week voor start/aanvang uitvoering: 50% van de overeengekomen prijs (zijnde het minimale aantal deelnemers maal het bedrag per deelnemer) met een minimum van € 2500,- ;
   • bij annulering korter dan 1 week voor start/aanvang uitvoering: 100% van de overeengekomen prijs (zijnde het minimale aantal deelnemers maal het bedrag per deelnemer) met een minimum van € 2500,- .
  • indien het bedoelde onderwijs na de annulering wel doorgang kan vinden;
   • bij annulering korter dan 1 maand voor aanvang/start uitvoering maar langer dan 2 weken voor aanvang/start uitvoering: 10% van de overeengekomen prijs (zijnde het minimale aantal deelnemers maal het bedrag per deelnemer) met een minimum van € 2500,- ;
   • bij annulering korter dan 2 weken voor aanvang/start uitvoering maar langer dan 1 week voor start/aanvang uitvoering: 150% van de overeengekomen prijs (zijnde het minimale aantal deelnemers maal het bedrag per deelnemer) met een minimum van € 2500,- ;
   • bij annulering korter dan 1 week voor start/aanvang uitvoering: 25% van de overeengekomen prijs (zijnde het minimale aantal deelnemers maal het bedrag per deelnemer) met een minimum van € 2500,- .

Bij ‘onderwijs op afspraak’, ‘in company onderwijs’ of een combinatievorm:

 • indien Prevenzis de bestelling moet annuleren door overmacht (zijnde: geen of onvoldoende beschikbare docenten) zal annulering kosteloos plaats vinden.
 • indien de opdrachtgever de bestelling annuleert zullen de navolgende kosten verhaald worden op de opdrachtgever:
  • bij annulering vanaf het moment dat docenten worden gecontracteerd tot 2 maanden voor aanvang/start uitvoering van het bedoelde onderwijs: 10% van de overeengekomen prijs (zijnde het minimale aantal deelnemers maal het bedrag per deelnemer) met een minimum van € 2500,- ;
  • bij annulering vanaf 2 maanden voor aanvang/start uitvoering van het bedoelde onderwijs tot 1 maand voor aanvang/start uitvoering van het bedoelde onderwijs: 25% van de overeengekomen prijs (zijnde het minimale aantal deelnemers maal het bedrag per deelnemer) met een minimum van € 2500,- ;
  • bij annulering korter dan 1 maand voor aanvang/start uitvoering maar langer dan 2 weken voor aanvang/start uitvoering: 50% van de overeengekomen prijs (zijnde het minimale aantal deelnemers maal het bedrag per deelnemer) met een minimum van € 2500,- ;
  • bij annulering korter dan 2 weken voor aanvang/start uitvoering maar langer dan 1 week voor start/aanvang uitvoering: 75% van de overeengekomen prijs (zijnde het minimale aantal deelnemers maal het bedrag per deelnemer) met een minimum van € 2500,- ;
  • bij annulering korter dan 1 week voor start/aanvang uitvoering: 100% van de overeengekomen prijs (zijnde het minimale aantal deelnemers maal het bedrag per deelnemer) met een minimum van € 2500,- .

Artikel 5 – Uitvoering van de overeenkomst

5.1          Prevenzis zal zich naar beste kunnen inspannen om het bestelde Product te leveren.

5.2          Prevenzis kan geen leveringsgarantie afgeven, aangezien Prevenzis voor levering afhankelijk is van derden.

5.3          Voor zover, naar het oordeel van Prevenzis, een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, kan Prevenzis bepaalde werkzaamheden laten verrichten door derden.

5.4          Prevenzis is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan doordat de Klant onjuiste en/of onvolledige gegevens heeft verstrekt.

5.5          Prevenzis is niet aansprakelijk voor schade aan of vermissing van Producten tijdens de verzending daarvan.

Artikel 6 – Overmacht, wijziging en annulering door Prevenzis

6.1          In het geval van onvoorziene omstandigheden kan Prevenzis de levering van Producten opschorten en/of annuleren. Voorbeelden van deze omstandigheden zijn:

 • Product is niet (meer) leverbaar;
  • Betaling van de bestelling is (nog) niet ontvangen;
  • Onvoorziene aanzienlijke verhoging van de kosten van het Product.

6.2          Opschorting of annulering vindt plaats in overleg met de Klant, maar uiteindelijk beslist Prevenzis.

6.3         In het geval van overmacht aan de kant van Prevenzis, waaronder in deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan naast wat dat betreft in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waardoor Prevenzis niet in staat is haar verplichtingen na te komen, kan Prevenzis de levering van Producten onderbreken en/of annuleren.

6.4          Prevenzis stelt de Klant zo snel mogelijk schriftelijk op de hoogte van wijzigingen die van invloed kunnen zijn op de levering van Producten.

6.5          In het geval van annulering van de levering van een Product, krijgt Klant de gelegenheid een andere gelijkwaardige Product te bestellen. Als er geen geschikte alternatieven voorhanden zijn, restitueert Prevenzis de betaalde bedragen. Een en ander wordt schriftelijk bevestigd.

6.6          Prevenzis is niet aansprakelijk voor schade die de Klant lijdt doordat Producten niet worden geleverd en/of worden geannuleerd.

Artikel 7 – Wijziging en annulering door deelnemer

7.1          De bestelling geldt voor een bepaald Product. Overheveling van de bestelling naar een gelijksoortige ander Product is alleen mogelijk in overleg met en na toestemming van Prevenzis indien zulks plaats vind voordat levering heeft plaats gevonden.

7.2          Bestelde Producten kunnen uitsluitend geannuleerd worden gedurende de daarvoor geldende wettelijke termijn.

Artikel 8 – Betaling

8.1          De Klant betaalt bij bestelling per iDEAL-betaling of per bankstorting.

8.2          Indien een Klant niet aan zijn betalingsverplichting voldoet zal de bestelling geannuleerd worden.

Artikel 9 – Aansprakelijkheid

9.1          Prevenzis is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade door te late, vertraagde of geannuleerde levering van een Product.

9.4          Prevenzis is op geen enkele wijze aansprakelijk te stellen voor wat de Klant na ontvangst van het bestelde Product met dat Product doet.

Artikel 10 – Auteursrecht

10.1       Het auteursrecht op de door Prevenzis aan de Klanten verkochte Producten (i.c. boeken) berust bij Prevenzis of diens rechtsverkrijger voor zover het auteursrecht niet  anders geregeld is.

10.2       Zonder schriftelijke toestemming van Prevenzis is het niet toegestaan het opleidingsmateriaal en/of de aangeschafte documentatie te verveelvoudigen, openbaar te maken of ter beschikking te stellen aan derden. Het materiaal mag uitsluitend ten eigen behoeve van Klant gebruikt worden.

Artikel 11 – Geheimhouding

11.1       Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is aangegeven of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

11.2       De Klant geeft, met zijn bestelling, Prevenzis impliciet toestemming zijn persoonsgegevens op te slaan en te verwerken voor die doeleinden die passen bij de verwerking, levering en betaling van die bestelling (voor verdere informatie hierover wordt verwezen naar de Privacyverklaring van Prevenzis).

11.3       De aan Prevenzis verstrekte persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt ter vastlegging en uitvoering van de overeenkomst met Prevenzis, het verlenen van service en het informeren over andere activiteiten van Prevenzis, bijvoorbeeld d.m.v. een nieuwsbrief.

11.4       Mocht de Klant geen prijs stellen op informatie van andere activiteiten, dan kan dit schriftelijk aan Prevenzis worden gemeld en/of hij kan zich via de daartoe beschikbare mogelijkheid in de nieuwsbrief, hiervoor uitschrijven.

11.5       De aan Prevenzis verstrekte persoonsgegevens worden nimmer verstrekt aan bedrijven, personen en instellingen.

Artikel 12 – Bijzondere bepalingen

12.1       Producten zijn, na levering en na afloop van de daarvoor wettelijke geldende termijn, niet retourneerbaar dan na overleg en afspraken daarover met Prevenzis.

12.2       Indien met Prevenzis is overeengekomen dat een Product geretourneerd kan worden, dient dat Product in de originele verpakking en volkomen onbeschadigd te worden geretourneerd.
Na ontvangst controleert Prevenzis of het Product in originele staat is terug ontvangen, waarna, indien akkoord, de aanschafprijs zal worden gecrediteerd.

12.3       Op bestelling van Onderwijsaanbod (aan particulieren) uit de webshop zijn de Algemene Voorwaarden Deel 1 van toepassing.

12.4       Prevenzis behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden van te wijzigen of aan te vullen indien dit gewenst of noodzakelijk is. Prevenzis zal de nieuwe Algemene Voorwaarden per direct op haar website publiceren en hiervan melding maken in het nieuwsgedeelte. Totdat dit is gebeurd, blijven de oude Algemene Voorwaarden van kracht.

Artikel 13 – Geschillen

13.1       Op de Algemene Voorwaarden en elke overeenkomst met Prevenzis is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

13.2       Geschillen tussen Prevenzis en een Deelnemer worden bij uitsluiting voorgelegd aan de bevoegde rechter.

Artikel 14 – Acceptatie

14.1       Door het aanklikken van het betreffende vinkje tijdens de registratie op de website en door betaling van het inschrijfgeld aanvaardt de deelnemer bovengenoemde Algemene Voorwaarden.

Een pdf-bestand van de Leveringsvoorwaarden is HIER te downloaden.