De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op de website van Onderwijsinstituut Prevenzis (https://prevenzis.nl)

Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaar je akkoord te gaan met de toepasselijkheid van deze disclaimer. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke producten en diensten besteld via deze website en deze disclaimer, prevaleren de voorwaarden van deze producten en diensten.

Gebruik van de Prevenzis-website

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel Prevenzis zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Prevenzis niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Prevenzis garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. Prevenzis wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

Informatie van derden, producten en diensten

Wanneer Prevenzis links naar websites van derden weergeeft, betekent dit niet dat de op of via deze websites aangeboden producten of diensten door Prevenzis worden aanbevolen. Prevenzis aanvaardt geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door Prevenzis niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.
Verzoeken tot plaatsing van links naar websites van derden op de website van Prevenzis worden getoetst aan criteria ten aanzien van kwaliteit en inhoud die dient te passen bij het aanbod van Prevenzis.

Informatie gebruiken

Prevenzis behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze website te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Prevenzis of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende. Je mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik.

Wijzigingen

Prevenzis behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd

Toepasselijk recht

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Responsible disclosure

Het kan onverhoopt voorkomen dat er een zwakke plek in een van onze systemen zit. Als je een beveiligingsprobleem ontdekt, vragen wij je deze zo snel mogelijk aan Prevenzis te melden. Zo kan Prevenzis vervolgens maatregelen treffen. Dit heet responsible disclosure.

Hoe meld ik een zwakke plek in het ICT-systeem van Prevenzis?
Als je een kwetsbaarheid ontdekt in het ICT-systeem van Prevenzis, vragen wij je om:

 • Zo snel mogelijk na ontdekking van de kwetsbaarheid deze aan Prevenzis door te geven.
 • Je bevindingen te e-mailen naar administratie@prevenzis.nl.
 • Voldoende informatie te geven om het probleem te reproduceren zodat we dit zo snel mogelijk kunnen verhelpen. Meestal is het IP-adres of de URL van het getroffen systeem en een beschrijving van de kwetsbaarheid voldoende, maar bij complexere beveiligingsproblemen kan meer informatie nodig zijn.
 • Contactgegevens achter te laten zodat wij met je in contact kunnen komen om samen te werken aan een veilig resultaat. Laat minimaal een e-mailadres of telefoonnummer achter.
 • De informatie over het beveiligingsprobleem niet met anderen te delen totdat dit is opgelost.
 • Verantwoordelijk om te gaan met de kennis van het beveiligingsprobleem door geen handelingen te verrichten die verder gaan dan noodzakelijk om het beveiligingsprobleem aan te tonen.
 • Je te realiseren dat eventuele informatie uit systemen van Prevenzis vallen onder de geheimhoudingsplicht en dat verder bekendmaken van die informatie strafbaar is.

Maak geen misbruik van de ontdekking
Als je een kwetsbaarheid ontdekt, maak hier dan geen misbruik van. Door bijvoorbeeld:

 • Het plaatsen van malware.
 • Het kopiëren, wijzigen of verwijderen van gegevens of configuraties van een systeem (een alternatief hiervoor is het maken van een directorylisting of screenshot).
 • Veranderingen aan te brengen in het systeem.
 • Het herhaaldelijk toegang te verkrijgen tot het systeem of de toegang te delen met anderen.
 • Het gebruik van het zogeheten ‘bruteforcen’ om toegang tot systemen te verkrijgen.
 • Het gebruik van denial-of-service aanvallen of social engineering.

Wat doen wij bij een melding van responsible disclosure?
Heb je een melding gemaakt over een zwakke plek in ons ICT-systeem? Dan gaan het wij daar als volgt mee aan de slag:

 • Als jouw melding aan de bovenstaande voorwaarden voldoet, verbinden we geen juridische consequenties aan deze melding.
 • We behandelen jouw melding strikt vertrouwelijk en delen geen persoonlijke gegevens met derden zonder jouw toestemming, tenzij dit wettelijk of uit hoofde van een rechterlijke uitspraak verplicht is.
 • Stuurt Prevenzis je binnen 1 werkdag een ontvangstbevestiging.
 • Reageert Prevenzis binnen 3 werkdagen op jouw melding met een beoordeling van de melding en een verwachte datum voor een oplossing.
 • Houdt Prevenzis je van de voortgang op de hoogte. Wij lossen het door jouw geconstateerde beveiligingsprobleem in een systeem uiterlijk binnen 60 dagen op. In onderling overleg bepalen we wanneer en op welke wijze wij hierover publiceren.

Algemene gebruikersvoorwaarden logo Prevenzis

Wil je het logo van Prevenzis gebruiken? Bekijk dan onze Algemene Gebruikersvoorwaarden hieronder. Mocht je nog vragen hebben naar aanleiding van deze voorwaarden, benader dan jouw contactpersoon bij Prevenzis.

1. Algemeen

 1. Deze Algemene Gebruikersvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van het beeldmerk van het Prevenzis-logo dat is gedeponeerd onder het nummer 0854220 – PREVENZIS (woordmerk) en 0854146 – PREVENZIS (beeldmerk) bij het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: “het Prevenzis-logo”).
 2. Onderwijsinstituut Prevenzis (hierna: “Prevenzis”), gevestigd te Ommen, is bevoegd om ten aanzien van het Prevenzis-logo een tijdelijk, niet exclusief gebruiksrecht (hierna: “Gebruiksrecht”) te verstrekken onder de hierna te noemen voorwaarden en condities.

2. E-mailbevestiging

 1. Het Gebruiksrecht ontstaat pas op het moment dat door Prevenzis per e-mail een bevestiging van het voorgenomen gebruik aan Gebruiker is verzonden (hierna: “E-mailbevestiging”).
 2. In de E-mailbevestiging staat gespecificeerd de naam van de gebruiker (juridische entiteit) van het Prevenzis-logo (hierna: “Gebruiker”), de duur van het Gebruiksrecht, evenals de manier waarop het Prevenzis-logo mag worden gebruikt. Door het aansluitend daadwerkelijk gebruiken van het Prevenzis-logo accepteert Gebruiker de toepasselijkheid van deze Algemene Gebruikersvoorwaarden op het gegeven tijdelijk en beperkt Gebruiksrecht zonder enig voorbehoud en tevens dat Prevenzis de enig rechtmatige merkhouder is van de aanduidingen “Prevenzis”, “Onderwijsinstituut Prevenzis” en het Prevenzis-logo.
 3. Elk gebruik dient te allen tijde beperkt te blijven tot Nederland, ongeacht de strekking van de E-mailbevestiging.

3. Gebruik

 1. Het Prevenzis-logo is uitgevoerd in de kleuren blauw en wit. Het Prevenzis-logo dient ongewijzigd in de vorm, kleurencombinaties, lettertypen, zoals vastgelegd bij het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE). Gebruiker mag het Prevenzis-logo ook in zwart/wit gebruiken, mits de Prevenzis Licentienemer hiervoor voorafgaande toestemming heeft verleend. Gebruiker is enkel gerechtigd het Prevenzis-logo te gebruiken in het kader van de in de E-mailbevestiging overeengekomen doeleinden.
 2. Enig gebruik van het Prevenzis-logo buiten het kader van de in de E-mailbevestiging overeengekomen doeleinden is niet toegestaan.
 3. Gebruiker is gehouden het Prevenzis-logo op een zodanige wijze te gebruiken dat geen afbreuk wordt gedaan aan de reputatie van het Prevenzis-logo.
 4. Het is Gebruiker niet toegestaan het Gebruiksrecht op het Prevenzis-logo over te dragen of licenties te verlenen aan derden.

4. Duur

 1. De duur van het Gebruiksrecht is tussen Gebruiker en Prevenzis vastgelegd in de E-mailbevestiging en vervalt na het eindigen van deze termijn.
 2. Het Gebruiksrecht vervalt van rechtswege na een jaar.
 3. Prevenzis heeft het recht om het Gebruiksrecht middels aangetekend schrijven tussentijds met onmiddellijke ingang en zonder tot enige vergoeding gehouden te zijn, op te zeggen indien:
  1. Gebruiker na schriftelijke aanmaning niet voldoet aan de in deze Algemene Gebruikersvoorwaarden opgenomen voorwaarden voor het gebruik van het Prevenzis-logo;
  1. handelen en nalaten van de Gebruiker de goede naam en reputatie van Onderwijsinstituut Prevenzis, naar haar uitsluitend oordeel, direct of indirect aantast;
  1. het Prevenzis-logo als merk nietig wordt verklaard en/of het recht vervallen wordt verklaard.
 4. Na afloop van het Gebruiksrecht is Gebruiker gehouden het gebruik van het Prevenzis-logo onmiddellijk te staken en gestaakt te houden. Meer in het algemeen verplicht Gebruiker zich om na beëindiging van het Gebruiksrecht al datgene te doen of na te laten waardoor bij het publiek en/ of bij haar relaties of relaties van Prevenzis de indruk zou kunnen worden gewekt dat Gebruiker nog steeds gerechtigd is tot het gebruik van het Prevenzis-logo.

5. Boete

Als Gebruiker in strijd handelt met één of meerdere bepalingen van deze Algemene Gebruikersvoorwaarden, is Gebruiker een onmiddellijke opeisbare boete verschuldigd aan Prevenzis van € 1.000,- per overtreding en € 500,- voor elke dag dat deze overtreding voortduurt. Deze boete laat overige rechten van Prevenzis, waaronder die op een volledige schadevergoeding, onverlet.

6. Aansprakelijkheid

 1. Prevenzis is niet aansprakelijk voor eventuele schade van Gebruiker voortvloeiende uit het gebruik van het Prevenzis-logo of indien het Prevenzis-logo nietig wordt verklaard of het recht op het Prevenzis -logo vervallen wordt verklaard.
  1. Gebruiker vrijwaart Prevenzis voor alle aanspraken van derden voor schade, die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatig of onzorgvuldig gebruik van het Prevenzis -logo.

7. Overigevoorwaarden

 1. Prevenzis behoudt zich het recht voor deze Algemene Gebruikersvoorwaarden op ieder gewenst moment te wijzigen, waaronder begrepen het recht tot aanpassing van het Prevenzis -logo.
  1. Op deze Algemene Gebruikersvoorwaarden is uitsluitend het Nederlandse Recht van toepassing en enkel de rechter in het arrondissement Oost-Nederland is bevoegd om geschillen te beslechten die direct of indirect samenhangen met deze Algemene Gebruikersvoorwaarden en/of de E-mailbevestiging.

Copyright © 2021 Onderwijsinstituut Prevenzis
Alle rechten voorbehouden